Na prvý pohľad možno bezproblémová záležitosť ako podanie výpovede PZP sa môže skomplikovať, pokiaľ sa nezabezpečí včas a predpísaným spôsobom až natoľko, že sa nestihne podať riadne v termíne, ktorý predpisuje zákon - tj. 6 týždňov pred výročím zmluvy.

 

Ako prvú vec si treba uvedomiť, že základnou úlohou každej poisťovne je udržať si klientov za každú cenu. Z tejto skutočnosti vyplýva správanie sa poisťovne, ale aj ľudí, ktorí v nej pracujú, preto sme pre Vás pripravili niekoľko užitočných rád, ako postupovať a čo očakávať v jednotlivých prípadoch:

 

1.) Výpoveď PZP podáva klient osobne na obchodnom mieste/prepážke:

 • je možné, že sa bude od vás vyžadovať osobná identifikácia formou predloženia občianskeho preukazu, resp. iného dokladu preukazujúceho totožnosť,
 • podanie výpovede PZP nemusí byť akceptované v prípade, že údaje v systéme poisťovne nie sú totožné s údajmi vo výpovedi alebo na doklade totožnosti,
 • pri podávaní výpovede poistnej zmluvy právnickej osoby je možné, že v poisťovni budú overovať, či je podpísaná predpísaným spôsobom (štatutárom, štatutármi) tak, ako to vyžaduje spôsob konania za danú právnickú osobu zapísaný v obchodnom registri v čase podpísania výpovede.

TIP: Ak je to technicky možné, tak je lepšie doručiť výpoveď na podateľňu (ideálne v listovej forme). Takto sa možnete vyhnúť prieťahom, čakaniu a nepredvídateľnému správaniu sa zo strany zamestnancov poisťovne.

 

2.) Výpoveď PZP podáva osoba klientom poverená (člen rodiny, známy, sprostredkovateľ, zamestnanec PO,...):

 • je možné, že sa bude vyžadovať osobná identifikácia osoby doručujúcej výpoveď formou predloženia občianskeho preukazu, resp. iného dokladu preukazujúceho totožnosť,
 • niektoré poisťovne vyžadujú splnomocnenie vzťahujúce sa konkrétne na podanie výpovede,
 • je možné, že výpoveď nebude akceptovaná pri doručení inou osobou, bez notársky overeného splnomocnenia vzťahujúceho sa konkrétne na podanie výpovede,
 • pracovníci poisťovne si môžu pred prijatím výpovede telefonicky overiť u klienta jeho vôľu podať výpoveď poistnej zmluvy a až následne akceptovať jej doručenie,
 • pri podávaní výpovede poistnej zmluvy právnickej osoby je možné, že v poisťovni budú overovať, či je podpísaná predpísaným spôsobom (štatutárom, štatutármi) tak, ako to vyžaduje spôsob konania za danú právnickú osobu zapísaný v obchodnom registri v čase podpísania výpovede.

TIP: Odporúčame každé podanie výpovede mať podchytené písomne, napr. kópia výpovede s pečiatkou poisťovne s aktuálnym dátumom a ísť do poisťovne so splnomocnením na podanie takejto výpovede.

 

3.) Výpoveď PZP doručená poštou:

 • výpoveď PZP je akceptovaná, ak spĺňa základné predpísané náležitosti - tu si môžete vytvoriť vzor výpovede: VÝPOVEĎ PZP,
 • ručne napísaná výpoveď PZP môže byť tiež akceptovateľná,
 • odporúčame výpoveď poslať doporučene na adresu poisťovateľa, aby ste mali dôkaz o jej zasielaní a niektoré poisťovne inak doručenú výpoveď PZP neakceptujú,
 • pri zasielaní výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia právnickej osoby je možné, že v poisťovni budú overovať, či je podpísaná predpísaným spôsobom (štatutárom, štatutármi) tak, ako to vyžaduje spôsob konania za danú právnickú osobu zapísaný v obchodnom registri v čase podpísania výpovede.

TIP: Výpoveď PZP musí byť poštou doručená do poisťovne najneskôr v posledný deň pred začatím plynutia šesťtýždňovej lehoty - tzn. poisťovne neakceptujú dátum podania na pošte. V prípade podávania výpovede na poslednú chvíľu odporúčame doručiť výpoveď osobne, aby sa nestalo, že poisťovňa nepreberie poštu v posledný deň, ktorý ste mali na doručenie.

 

4.) Výpoveď PZP doručená faxom:

 • niektoré poisťovne akceptujú výpovede doručené faxom,
 • podanie výpovede sa môže overiť telefonicky,
 • doručenie výpovede faxom neznamená, že nie je potrebné doručiť originál výpovede s vlastnoručným podpisom.

TIP: Pokiaľ nie je celé ročné poistné zaplatené v čase podávania výpovede ku koncu poistného obdobia, odporúčame Vám tak spraviť, aby sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu v podobe zrušenia PZP so spätným dátumom, z dôvodu nezaplatenia poistného a následnej povinnosti uzatvoriť novú poistnú zmluvu u toho istého poisťovateľa do konca poistného obdobia.

 

5.) Výpoveď PZP doručená e-mailom:

 • nie je ich možne akceptovať zo strany poisťovní, nakoľko chýba norma - elektronický podpis.

Vo všeobecnosti ak podávate výpoveď PZP s dostatočným časovým predstihom, odporúčame zaslanie výpovede doporučene poštou na adresu poisťovateľa. Šetríte tým čas a v istých prípadoch aj sklamanie so správania sa pracovníkov poisťovne k vám ako klientovi.


   PZP - Allianz    PZP - AXA pojišťovna    PZP - ČSOB Poisťovňa    PZP - Groupama poisťovňa    PZP - KOMUNÁLNA poisťovňa    PZP - KOOPERATIVA poisťovňa    PZP - Union poisťovňa    PZP - UNIQA poisťovňa    PZP - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.