: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Záznam o nehode a škodové udalosti

 

S účinnosťou od 1.6.2010 vstúpili do platnosti pravidlá týkajúce sa škodových udalostí. Tieto pravidlá sú upravené zákonom č. 144/2010 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zákon č. 8/2009 o cestnej premávke.

V sekcii Dokumenty k PZP nájdete všetky tlačivá Záznam o nehode od všetkých poisťovní.

Táto právna úprava ukladá účastníkom škodovej udalosti (resp. dopravnej nehody) povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo, ktorým preukázateľne zdokumentujú a zdokladujú škodovú udalosť za účelom náhrady škody zo zákonného poistenia (pre zjednodušenie nárokovania na poistné plnenie). Toto tlačivo môžete nájsť pod názvom Správa o nehode alebo Záznam o nehode (prevzaté z anglického Accident report) a sú povinnou prílohou každej novej poistnej zmluvy zákonného poistenia. Poisťovne sú takisto povinné vydať tlačivo Spáva o nehode kedykoľvek na požiadanie. 

§ 11, zákona č. 381/2001 Z.z. ods. (2): "Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi tlačivo aj na požiadanie.“

Prečo prišlo k tejto zmene?

Cieľom týchto zmien má byť zjednodušenie a zrýchlenie postupu pri nárokovaní si škody od poisťovne škodcu a zároveň ochrana poškodených. Doteraz sa často stávalo, že pri drobnej škode si vodiči vymenili svoje osobné údaje pre nahlásenie poistnej udalosti (bez toho, aby spísali vyhlásenie o priebehu nehody), ale škodca nenahlásil túto poistnú udalosť (dôvodu, že zabudol/nechcel,...) svojej poisťovni alebo ju nahlásil s pozmeneným priebehom, na základe čoho poisťovňa krátila poistné plnenie alebo ho dokonca odmietla.

Tlačivo Záznam o nehode

Tlačivo Záznam o nehode vydávané jednotlivými poisťovňami je samoprepisovacie a v niektorých prípadoch jednotlivé kópie obsahujú aj anglickú a nemeckú verziu. Toto tlačivo zodpovedá univerzálnemu modelu používanému v celej Európe, vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní (CEA = Comité Européen des Assurances) a slúži na zaznamenanie skutkového stavu dopranej nehody, resp. škodovej udalosti. Zároveň je ho možné použiť pri uplatnení si nároku na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. V prípade, že sa účastníkom nehody je cudzinec a má toto tlačivo v inom jazyku, sú tieto tlačivá obsahovo zhodné, čím sa odstraňuje komunikačná bariéra pri vypĺňaní jednotlivých bodov, ktoré sú rovnako číslované.

Ako vyplniť Záznam o nehode

V prípade vypĺňania tlačiva Záznam o nehode je postačujúce vyplniť jedno samoprepisovacie tlačivo, tak, aby boli viditeľné údaje na všetkých kópiách, pričom nezáleží, kto tlačivo dodal. Rovnako nie je podstatné, kým je tlačivo vydané, takže sa nemusíte báť používať tlačivo s logom GAMP.SK.

Pri vypĺňaní tlačiva Záznam o nehode majte na zreteli nasledovné upozornenia:

  • otázky v bode 8 sa vzťahujú na vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti - číslo zelenej karty),
  • otázky v bode 9 sa vzťahujú k vášmu vodičskému preukazu,
  • v bode 10 je potrebné označiť presné miesto stretu vozidla s účastníkom nehody,
  • v bode 12 je potrebné označiť krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka popisovanej nehody a na konci je potrebné uviesť počet označených políčok,
  • v bode 13 je potrebné vyhotoviť nákres dopravnej nehody.

Pri vypĺňaní tlačiva Záznam o nehode nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, najmä pokiaľ sa váš názor odlišuje od názoru ostatných účastníkov nehody. Ak ste Záznam o nehode vyplnili, prejdite si ešte raz pozorne všetky body a následne ju podpíšte. Taktiež nezabudnite ju nechať podpísať aj druhému účastníkovi nehody.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás