: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Slovník pojmov

Banky

 • Americká hypotéka - bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou.
 • Anuita, anuitná platba, anuitná splátka - anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek splátky istiny a splátky úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí splátka úroku, na konci naopak splátka istiny.
 • Biankozmenka – forma ručenia klienta banke pri úvere. Dlžný úpis klienta banke s vopred nevyplnenou sumou a podpisom klienta. Ak klient prestane úver splácať, banka vyplní aktuálnu sumu, ktorú jej klient dlhuje a domáha sa vyrovnania dlhu na súde.
 • Bonita klienta – schopnosť klienta splácať pohľadávku (úver) banky do budúcnosti z pohľadu jej hodnotiaceho modelu.
 • Čerpanie úveru - pripísanie peňažných prostriedkov z úveru v prospech účtu klienta.
 • Doba splatnosti – doba, na konci ktorej je dĺžňa čiastka rovná nule.
 • Doba Viazanosti – doba, na ktorú sa klient zaviazal uložiť peňažné prostriedky v banke (pri osobitnom dojednaní manipulácie s nimi).
 • Fixácia úrokovej sadzby - doba, po ktorú banka nemôže zmeniť výšku úrokovej sadzby úveru.
 • Fixná úroková sadzba – úroková sadzba, ktorej výška je nemenná počas celého obdobia splácania úveru alebo len časti obdobia splácania úveru. Pri hypotékach banky zvyčajne stanovujú úrokovú sadzbu fixnú na určité obdobie – fixácia úrokovej sadzby (napr. 1 rok, 5 rokov, 10 rokov). Po uplynutí lehoty fixácie má banka právo výšku úrokovej sadzby na ďalšie obdobie fixácie zmeniť. Ak banka výšku úrokovej sadzby zmení, zmení aj výšku splátky. O tejto zmene je klient písomne informovaný.
 • Inkaso – odpísanie vopred určenej sumy z účtu bankou. Využíva sa najmä pri opakujúcich sa platbách, ktoré však majú rôzne sumy úhrady. Dôležité je, aby bol príjemca dôveryhodná inštitúcia s nemenným účtom prijímateľa. Banky zvyčajne využívajú inkaso aj na splácanie úverov. To znamená, že k dátumu splatnosti stiahnu z bežného účtu klienta sumu vo výške mesačnej splátky a použijú ju na zaplatenie splátky.
 • Mesačná splátka – výška pravidelnej mesačnej platby, ktorú je klient povinný platiť veriteľovi (zvyčajne banke). Mesačná splátka v sebe zahŕňa splátku úveru (istinu) a splátku úroku. Skutočná výška mesačnej splátky zahŕňa aj ostatné pravidelné mesačné náklady spojené s úverom (napr. mesačný poplatok za vedenie úverového účtu).
 • Poplatky súvisiace s úverom - poplatky, ktoré je povinný platiť dlžník banke. Ich výška je uvedená v zmluve alebo v sadzobníku poplatkov (napr. poplatok za vedenie úverového účtu).
 • p.a. (per annum) – vyjadruje ročnú bázu úročenia
 • RPMN – ročná percentuálna miera nákladov, je ukazovateľ, ktorý odzrkadľuje skutočnú cenu úveru vrátane úrokov a poplatkov. Platí, že čím je vyššia RPMN, tým je drahší úver zahŕňajúci úroky aj ostatné poplatky s úverom súvisiace.
 • Ručiteľ - osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.
 • Sankčná úroková miera – pokiaľ si klient svoje záväzky voči banke neuhradí včas, banka má právo klienta potrestať dodatočnými nákladmi vo forme sankčného úroku. Sumu, s ktorou sa klient omeškal, úročí sankčnou úrokovou sadzbou, ktorá je podstatne vyššia ako bežná výška úrokovej sadzby.
 • Úroková sadzba - (cena požičaných/vložených peňazí) je pomerom ceny, za ktorú je veriteľ ochotný požičať kapitál a objemom požičaného kapitálu. Vyjadruje sa percentuálne.
 • Úver - peňažné prostriedky, ktoré veriteľ (banka) poskytne dlžníkovi na základe úverovej zmluvy a ktoré je dlžník povinný vrátiť banke podľa podmienok zmluvy.
 • Vklad – peňažné prostriedky uložené na účte v banke.
 • Výška úveru – celková suma požičaných peňažných prostriedkov, ktorá je definovaná v úverovej zmluve.
 • Zákon o bankách - zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov, alebo iný právny predpis, ktorý nahradí zákon č. 483/2001 Z.z o bankách.

Poisťovne

 • Akceptácia/ Konfirmácia (prijatie do poistenia) - poisťovňa uznáva návrh poistnej zmluvy za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia.
 • Asistencia/ Asistenčná služba - pomoc poskytovaná poisťovňou, na prekonanie nepredvídateľných situácií (nehoda, porucha auta,... ). Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu, administratívnu a organizačnú pomoc smerujúcu k uľahčeniu situácie.
 • Bezškodový priebeh – doba, počas ktorej nebolo nárokované poistné plnenie zo zmluvy poisteného. Obvykle je poskytovaná zľava z poistného za bezškodový priebeh najmä v rámci poistenia motorových vozidiel za dobu bez nehody, ale stretneme sa s ním už aj pri majetkovom poistení.
 • Bežné poistné - stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie, ktoré nie je jednorázovým poistným. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobia.
 • Bonus -  zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch (napr. pri dojednávaní poistenia – vstupný bonus alebo bonus za bezškodový priebeh).
 • Časová cena - cena veci (predmetu poistenia) k stanovenému termínu. Ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Vypočítava sa z ceny rovnakej novej, alebo porovnateľnej veci s rovnakými úžitkovými vlastnosťami ktorá sa zníži o hodnotu opotrebenia veci za dobu jej používania
 • Držiteľ vozidla - osoba (spoločnosť) zapísaná v technickom preukaze ako držiteľ vozidla.
 • Doba platnosti poistenia - doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté. Môže byť daná aj zákonom. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poistnej zmluve. Väčšinou sa dojednávajú zmluvy na dobu neurčitú.
 • Havarijné poistenie motorových vozidiel - poistenie motorových vozidiel (na dobrovoľnej báze), pre prípad ich poškodenia alebo zničenia (poisťované riziká - dopravná nehoda, živel, odcudzenie vozidla alebo jeho časti, vandalizmus). Okrem toho je možné pripoistiť aj poškodenie alebo odcudzenie batožiny, úraz prepravovaných osôb, prevádzkové škody, sklo, náhradné vozidlo. Havarijné poistenie dopravných prostriedkov pre prípad ich poškodenia alebo zničenia sa v zahraničí označuje ako kasko poistenie.
 • Hlásenie škody (poistnej udalosti) – oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy.
 • Slovenská kancelária poisťovateľov:
  • spravuje poistný garančný fond;
  • vedie register poistenia zodpovednosti;
  • vykonáva hraničné poistenie;
  • zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti;
  • uzatvára dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch a informačnými strediskami členských štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z týchto dohôd;
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti;
  • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave;
  • vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia zodpovednosti na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.
 • Kasko - ( špan.) - trup (lode, lietadla a pod.). V poisťovníctve ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Používa sa tiež pojem "havarijné poistenie", napríklad havarijné poistenie motorových vozidiel, lodí a pod.
 • Koniec poistenia - termín, v ktorom sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Koniec poistenia je dôležitý z hľadiska vzniku a zániku práv poisteného na poistné plnenia a práv poisťovne na úhradu poistného.
 • Krycí list  - potvrdenie, že poisťovňa za svojho poisteného splní záväzok stanovený v krycom liste. Uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za poisteného alebo poškodeného.
 • Likvidácia poistných udalostí  - proces skúmajúci poistnú udalosť a nárok poisteného na poistné plnenie. S likvidáciou sú napríklad spojené obhliadka a výpočet škody.
 • Limit poistného plnenia - je najvyššia hranica poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia bývajú uvedené priamo v poistnej zmluve alebo poistných podmienkach.
 • Malus - ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.
 • Miestna platnosť poistenia -  územie stanovené v poistnej zmluve, kde môže vzniknúť škoda, ktorá bude predmetom poistného plnenia. Škodu, ktorá vznikla mimo tohto územia, poistenie nekryje.
 • Motorové vozidlo  - samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.
 • Náhodná udalosť  - neočakávaná udalosť, ktorá vznikne náhle a neočakávane v krátkom časovom okamihu a poistený, alebo poškodený nemohol jej vznik predpokladať ani mu nijako predísť.
 • Náhrada škody - odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného odškodnenia.
 • Následná škoda - strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a podobne).
 • Následné poistné - druhá a každá ďalšia platba poistného.
 • Naturálne plnenie - vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poistnou udalosťou poškodené, zničené alebo odcudzené. Môže to byť lekárske ošetrenie, lieky, zabezpečenie náhradného autobusu po dopravnej nehode, atď.
 • Nová cena - je suma potrebná v čase vzniku škody na kúpu alebo obstaranie veci rovnakého druhu, kvality a účelu, ako sú poistené veci, bez ohľadu na ich vek či stupeň opotrebovania.
 • Odstúpenie od poistnej zmluvy -  postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje.
 • Poistné plnenie - čiastka, ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalosti. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy so splatnosťou definovanou v poistných podmienkach danej poisťovne.
 • Poistná zmluva - je záväzkový vzťah medzi poisťovňou a poisteným. Poistnou zmluvou sa realizujú podmienky poistenia upravené v Občianskom zákonníku, všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
 • Podpoistenie – situácia, keď je poistná hodnota (hodnota poisťovaného majetku) väčšia ako poistná suma poisťovaného majetku. V tomto prípade základ na výpočet a stanovenie výšky poistného bol nižší, ako je objektívne ocenenie rizika a poisťovateľ môže túto skutočnosť uplatniť pri poistnom plnení tak, že vypočítané poistné plnenie vynásobí tzv. koeficientom podpoistenia (pomerom poistnej hodnoty a poistnej sumy).
 • Poistka - písomné potvrdenie poisťovateľa o uzatvorení poistnej zmluvy.
 • Poistná doba - čas, na ktorý sa uzatvára poistná zmluva.
 • Poistná udalosť - náhodná udalosť bližšie označená v poistnej zmluve, ku ktorej došlo počas trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
 • Poistná suma - suma dohodnutá v poistnej zmluve, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného plnenia v prípade poistnej udalosti v súlade so znením poistnej zmluvy.
 • Poistné - cena, ktorú je poistník povinný platiť ako protihodnotu za poskytnutú poistnú ochranu. Poistné je možné platiť za dohodnuté poistné obdobia – t. j. bežné poistné, alebo naraz za celú poistnú dobu, t. j. jednorázové poistné. 
 • Pripoistenie -  poistenie, ktoré možno dojednať len s hlavným poistením.
 • Poisťovateľ - poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve podľa osobitného predpisu, ak podľa tohto povolenia je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti.
 • Poistený - osoba, na ktorú sa vzťahuje poistenie.
 • Poistník - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvorila s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
 • Poistenie - právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.
 • Poistiteľné riziko -  riziko, ktoré môže poisťovňa v zmysle daných podmienok prijať do poistenia.
 • Poistná ochrana - riziko alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.
 • Poistné obdobie  - časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné.
 • Poistné podmienky  - súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného.
 • Povinné poistenie - poistenie, ktoré sa musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného.
 • Prijatie do poistenia (Akceptácia) – poisťovňou uznaný návrh poistnej zmluvy za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia.
 • Rozsah poistného krytia - súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovňa poskytne poistné plnenie.
 • Škoda - spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady, keď škoda zodpovedá dohodnutým, alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa zjednodušene v praxi označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie.
 • Špecifické poistné podmienky - konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizuje všeobecné poistné podmienky najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.
 • Sadzba poistného - relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo v percentách z poistnej hodnoty. Vypočítava sa na základe štatistických údajov a pomocou metód poistnej matematiky.
 • Spoluúčasť -  výška podielu, ktorým sa sám poistený finančne podieľa na poistenej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.
 • Sprostredkovateľ poistenia (aj poisťovací sprostredkovateľ) - sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky môže za podmienok ustanovených zákonom č.340/2005 Z.z. vykonávať sprostredkovateľ poistenia, ktorým môže byť a ) výlučný sprostredkovateľ poistenia, b ) podriadený sprostredkovateľ poistenia, c ) poisťovací agent alebo d ) poisťovací maklér.
 • Vinkulácia - obmedzenie dispozície, teda viazanie poistného plnenia v prospech banky, ktorá poskytla poistenému úver a podobne.
 • Vstupný vek  - vek poisteného, ktorý sa zisťuje ako rozdiel medzi rokom vzniku poistenia a rokom narodenia poisteného.
 • Všeobecné poistné podmienky  - ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného atď.
 • Výluka z poistenia - udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. Napríklad vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, koróziou, bežným užívaním a prevádzkou poistených vecí.
 • Vyššia moc - rozhodnutie alebo udalosť, ktoré nemôže občan ovplyvniť. Ide o rozhodnutie štátnych orgánov alebo zásah prírodných síl.
 • Výročný deň poistenia - deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom začiatku poistenia.
 • Živel - súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný.
 • Začiatok poistenia - termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.
 • Zákon o poisťovníctve - záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formy poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov. V súčasnosti je platný Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve s účinnosťou od 1.3.1991, v znení ďalších zákonov - a to Zákona SNR č. 25/1992 Zb., Zákona SNR č. 197/1992 Zb.
 • Zánik poistenia - zo zákona je možné ukončiť platnosť poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.
 • Zelená karta - potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás