: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Čo robiť po nehode?

 

Bezprostredne po kolízii zistite situáciu na mieste nehody a nadviažte komunikáciu s účastníkmi dopravnej nehody. V prvom rade skontrolujte, či nie je niekto z účastníkov dopravnej nehody zranený (ak áno, poskytnite  mu prvú pomoc a privolajte záchrannú službu ) alebo či nehrozí bezprostredná hrozba zranenia, poškodenia majetku, alebo znečistenia životného prostredia. Následne podľa potreby kontaktujte príslušné zložky integrovaného záchranného systému na čísle 112.

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby,
 • ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. poškodeného dopravného značenia, verejného osvetlenia),
 • ak bola škoda spôsobená tretej osobe (poškodená budova alebo jej súčasť),
 • ak došlo k úniku nebezpečných látok,
 • ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu,
 • ak škoda prevyšuje 1,5-násobok väčšej škody, podľa trestného zákona tj. 3983 EUR (120.000,-Sk) alebo škodu nevieme určiť,
 • ak je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • ak je nehoda v zahraničí.

Úradné zistenie vinníka nehody podstatne uľahčí a urýchli postup pri likvidácii poistnej udalosti. Pri privolaní polície ku škodovej udalosti alebo dopravnej nehode sa vinník nevyhne pokute. Ak by aj polícia po telefonáte usúdila, že nejde o dopravnú nehodu, ale iba o škodovú udalosť, tento hovor je zaznamenaný na polícii a poisťovňa Vám nemôže krátiť poistné plnenie v sporných prípadoch z dôvodu nekontaktovania polície.

Dokumentovanie dopravnej nehody

Aby ste sa vyhli prípadným sporom s poisťovňou alebo inou interpretáciou poistnej udalosti zo strany účastníkov dopravnej nehody, odporúčame zdokumentovať dopravnú nehodu nasledovným spôsobom:

 • zadokumentovať situáciu po nehode fotograficky, kde bude zadokumentované postavenie vozidiel bezprostredne po nehode (viac pohľadov aj z diaľky s určitou výpovednou hodnotou),
 • zapísať si totožnosť vinníka (meno, priezvisko, rodné číslo, číslo OP) a opísať si údaje o jeho zákonnom poistení a iné údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nárokov na náhradu škody,
 • vyplniť tlačivo „Záznam o dopravnej nehode“, ktorý posielame každému klientovi k uzatvorenej zmluve,
 • pred podpísaním akejkoľvek písomnej dohody medzi účastníkmi nehody si pozorne prečítajte jej obsah,
 • prosím, uvedomte si, že ak ste poškodený, tak podľa zákona č. 381/2001 ste povinný váš nárok na náhradu škody preukázať nielen preukázaním poškodeného vozidla, ale vinník nehody musí byť jednoznačne určený,
 • privolať políciu, ak nemáte istotu, že vinník nehody si splní povinnosti podľa § 10 zákona č. 381/2001 Z.z.. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ako napr. poskytnúť údaje potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody, nahlásiť spôsobenú škodu poisťovateľovi v zákonnej lehote)

Vo všeobecnosti platí zásada - nekonať unáhlene a pod nátlakom!

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, radu alebo si potrebujete overiť informácie, či už v prípade nehody alebo poruchy doma alebo v zahraničí, volajte ASISTENČNÚ SLUŽBU vašej poisťovne. Kontakt nájdete v asistenčnej karte alebo aj v sekcii Poisťovne. Prostredníctvom asistenčnej služby môžete nahlásiť aj dopravnú nehodu a poradia vám ako postupovať v prípade poistnej udalosti a aj počas likvidácie.

Nahlásenie poistnej udalosti v PZP

Poistený - vinník nehody je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi PZP vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky alebo do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky. Tým je splnená jeho zákonná povinnosť a ďalšia spolupráca s poisťovňou zvyčajne nie je potrebná.

Poškodený si môže nahlásiť poistnú udalosť a uplatniť nárok od poisťovne poškodeného na poistné plnenie nasledovnými spôsobmi:

 • ONLINE
 • Telefonicky
 • Poštou
 • E-mailom
 • Faxom
 • Osobne na pobočke

Po nahlásení poistnej udalosti si poverený pracovník poisťovne, resp.zmluvný partner dohodne s poškodeným termín a miesto obhliadky . Pri obhliadke technik zdokumentuje poškodenie a spíše zápis o poškodení, a zároveň určí spôsob likvidácie škodovej udalosti. (poznámka: V prípade, že sa pri oprave v servise ukáže, že rozsah poškodenia je väčší ako sa predpokladalo, je potrebné danú skutočnosť zdokumentovať fotograficky a oznámiť ju ďalej osobe, ktorá vykonávala obhliadku, resp. osobe, ktorá zodpovedá za likvidáciu poistnej udalosti.) Ďalej je potrebné, aby zložka so všetkými dokumentmi týkajúcimi sa poistnej udalosti, ktoré boli určené technikom a servisom, spolu s oznámením poškodeného o poistnej udalosti boli doručené do poisťovne buď osobne, alebo prostredníctvom zástupcu poisťovne vykonávajúceho obhliadku.

Radi by sme vás upozornili na to, aby ste poškodené veci pred vykonaním obhliadky neopravovali! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

Na základe Vami doručených dokumentov bude vypočítané poistné plnenie, ktoré Vám bude zaslané na účet po skončení šetrenia poistnej udalosti. V prípade, že nemáte potrebnú hotovosť na opravu k dispozícii, respektíve sa s opravou poškodeného vozidla neponáhľate alebo chcete predísť prípadným sporom ohľadne výšky poistného plnenia, vrelo vám odporúčame nechať si vystaviť krycí list od poisťovne. Takto zabezpečíte, že úhradu nákladov spojených s opravou motorového vozidla si bude riešiť poisťovňa so servisom a poškodený nebudete VY. Poisťovňa Vám vie vo väčšine prípadov odporučiť zmluvný servis, kde Vám bude poškodené vozidlo opravené.

Možné problémy pri likvidácii poistnej udalosti v PZP:

 • Neprivolanie polície
 • Porušenie predpisov
 • Alkohol
 • Totálna škoda
 • Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla
 • Dĺžka trvania likvidácie
 • Vrak po nehode
 • Doplnková výbava
 • Časová cena – skutočná škoda

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás