: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Povinné zmluvné poistenie - PZP

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) je upravené zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Podľa tohto zákona, ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Uzatvorením PZP sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu. Povinnosť uzatvoriť PZP vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v Slovenskej republike a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

 

Vozidlá, ktoré je potrebné poistiť

PZP sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách. Podobne aj poľnohospodárske a stavebné alebo špeciálne stroje musia mať uzavreté PZP.

Osoba  povinná uzatvoriť PZP

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Kedy uzatvoriť PZP

Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP podľa vyššie uvedených informácií, je povinná uzatvoriť poistnú zmluvu PZP najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Rozsah krytia PZP

PZP  kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa poskytuje krytie proti škode spôsobenej na zdraví, živote a majetku iného. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, odškodnenie z PZP nezíska. Poškodený dostane z PZP v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla. To znamená, že z hodnoty vymenených vecí, náhradných dielov a pri totálnom poškodení vecí sa stanovuje poistné plnenie s odpočítaním amortizácie.

Limity poistného plnenia

Limity poistného plnenia hovoria o maximálnej výške finančnej náhrady poisťovne. Výška limitu poistného plnenia sa líši v závislosti od poisťovne, produktu a zákonom stanoveného minima. Zákon stanovuje minimálne poistné krytie na 5 240 000 € pre škody na zdraví a živote osôb bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a 1 050 000 € pre škody na majetku bez ohľadu na počet poškodených.

Platnosť PZP

PZP je platné od dátumu uvedeného v zmluve. Zmluva PZP sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistným obdobím je jeden rok (technický rok). Teda platnosť zmluvy PZP je napr. od 12.11.2009 do 11.11.2010 s tým, že ak poistná zmluva nebola vypovedaná, automaticky sa predlžuje o ďalšie poistné obdobie. Poistné je potrebné uhradiť najneskôr v deň začatia poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti.

Zelená karta

Zelená karta je vydávaná poisťovňou a predstavuje potvrdenie o uzatvorení zmluvy PZP. Zelenou kartou je vodič povinný sa preukázať pri kontrole príslušným orgánom na území Slovenskej republiky (toto pravidlo platí od 1.10.2019 a úplne nahradilo bielu kartu) a  je to zároveň aj medzinárodný doklad o poistení, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole v cudzine. Zelená karta musí byť podpísaná poistníkom.

Výpoveď PZP

Poistná zmluva pre PZP zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (koniec poistného obdobia - pri poistných zmluvách uzatváraných na technický rok – výročie, pri zmluvách uzatváraných na kalendárny rok – 1.1 daného roku), v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Zánik PZP

Poistná zmluva môže zaniknúť z nasledovných zákonných dôvodov:

 • výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
 • zánikom motorového vozidla (zošrotovanie),
 • zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (predaj, darovanie vozidla),
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie zo značiek),
 • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
 • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 • výpoveďou zo strany poistníka resp. poisťovne po vzniku škodovej udalosti do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Kontrola platnosti PZP

Pri bežnej kontrole ako aj pri evidovaní motorového vozidla na dopravných inšpektorátoch požaduje polícia, aby držiteľ vozidla predložil platné potvrdenie o poistení zodpovednosti -  zelenú kartu (alebo poistnú zmluvu). Polícia nemôže kontrolovať zaplatenie poistnej zmluvy PZP, len platnosť uzatvorenia zmluvy na zákonné poistenie.

Sankcia za neuzatvorenie zmluvy povinného zmluvného poistenia

Prevádzka motorového vozidla bez platnej zmluvy PZP je priestupok, nakoľko je porušená povinnosť stanovená zákonom. Ak povinná osoba nemá uzatvorené PZP, môže dostať pokutu od príslušného správneho orgánu až do výšky 3319,39 EUR. Pokuta môže byť uložená do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad o porušení povinnosti uzatvoriť PZP dozvedel. Najneskôr to môže byť do 3 rokov odkedy k porušeniu povinnosti uzatvoriť PZP došlo.

Ak je dopravná nehoda zavinená  vozidlom, ktoré nemá uzatvorené PZP, poškodeného odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) z tzv. Garančného fondu. Potom ale bude vymáhať vyplatenú finančnú náhradu v plnej výške a pokutu od škodcu, obvykle aj súdnou cestou. SKP taktiež spolupracuje s príslušným správnym a policajným orgánom, pri poskytovaní informácie o vozidlách a ich držiteľoch s cieľom zistenia tých držiteľov vozidiel, ktorí mali povinnosť si uzatvoriť PZP a neučinili tak.

Poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie

V súčasnosti na slovenskom trhu poskytujú povinné zmluvné poistenie tieto poisťovne:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a .s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás