: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Výpoveď PZP a zrušenie PZP

Zmluva PZP zaniká z nasledujúcich zákonných dôvodov:

  • výpoveďou PZP ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
  • zánikom motorového vozidla (zošrotovanie),
  • zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (predaj, darovanie vozidla),
  • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie zo značiek),
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
  • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
  • výpoveďou PZP zo strany poistníka, resp. poisťovne po vzniku škodovej udalosti do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Kedy najneskôr musím podať výpoveď PZP?

Výpoveď PZP zo strany poistníka je potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zrušiť poistnú zmluvu PZP, bohužiaľ, nie je možné ONLINE.

Po zadaní dátumu začiatku poistenia vám systém vygeneruje, kedy najneskôr musí byť doručená vaša výpoveď zmluvy do poisťovne.

Dátum začiatku poistenia

Pripomienka výpovede PZP

Pripomienka výpovede PZP slúži na automatické upozornenie včasného podania výpovede PZP. Pripomienku si nastavíte vyplnením nasledovných údajov a už nikdy nezabudnete podať výpoveď PZP.

Dátum budúceho výročia
Evidenčné číslo (ŠPZ)
Email

Vygenerovať výpoveď PZP/oznámenie o zániku poistnej zmluvy

Ak si prajete zrušiť PZP, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy zákonného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

Číslo poistnej zmluvy
Evidenčné číslo (ŠPZ)
Poisťovateľ
Dôvod výpovede
IBAN číslo účtu
Zaslať doklad o bezškodovom priebehu
Email

Poistník

Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ulica, číslo
PSČ + Mesto

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
cooperate
Spolupracujte s nami
payment-options
Možnosti platby u nás