: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Často kladené otázky a odpovede (Cestovné poistenie)

 

Prečo sa poistiť na cestu prostedníctvom portálu GAMP.SK?

Porovnanie cestovného poistenia na portáli GAMP.SK je najkomplexnejšie spomedzi všetkých portálov na trhu. Ako jediné ponúka porovnanie všetkých 13 poisťovní ponúkajúcich cestovné poistenie na Slovensku. Pokrytie všetkých účelov, rizík, športov a špecifikácií jednotlivých poisťovní vám dokáže ušetriť množstvo času pri študovaní poistných podmienok a poskytne vám pri výbere poistenia absolútny komfort.

Ako uzavriem zmluvu cestovného poistenia?

Uzavrieť zmluvu môžete prostredníctvom nášho portálu GAMP.SK. Bližšie informácie nájdete v sekcii Ako uzatvoriť cestovné poistenie online.

Čo sa dá poistiť prostredníctvom cestovného poistenia?

Cestovné poistenie umožňuje poistiť v prvom rade liečebné náklady, úraz, batožinu a poistenie zodpovednosti za škodu. V niektorých poisťovniach je možné poistiť storno poplatky za zrušenie zájazdu, právnu ochranu, nepojazdné vozidlo a ďalšie riziká. Súčasťou cestovného poistenia sú asistenčné služby.

Od čoho závisí cena poistenia?

Výška poistného závisí od dĺžky pobytu, vybraných rizík, geografickej oblasti, kam cestujete, účelu cesty a ďalších kategórií, napr. či ide o dieťa alebo dospelého. Ceny jednotlivých poisťovní podľa týchto parametrov si môžete porovnať na našom portáli GAMP.SK.

Aký je rozdiel medzi krátkodobým a celoročným cestovným poistením?

Krátkodobé cestovné poistenie sa uzatvára jednorázovo pre jednu cestu do zahraničia. Celoročné cestovné poistenie pokrýva celý rok a môže byť cenovo výhodnejšie pre poistníka, ktorý cestuje do zahraničia niekoľkokrát ročne.

V prípade, že neviete či je pre vás výhodnejšie krátkodobé, alebo celoročné poistenie, zvoľte si ako druh poistenia „krátkodobé aj celoročné“ – porovná vám spoločne obidva druhy poistenia.

Čo znamená pri celoročnom poistení „Maximálna doba výjazdu“?

Je to maximálny počet dní, ktoré môžete tráviť v zahraničí súvisle bez návratu na Slovensko. Ak ste v zahraničí dlhšie ako je maximálna doba výjazdu, poistenie vám prestáva platiť. V prípade poistnej udalosti ste povinný poisťovni predložiť akýkoľvek doklad o tom, že ste sa v zahraničí nezdržiavali dlhšie (napríklad dokladom potvrdzujúcim cestu do zahraničia).

Aké sú výluky z cestovného poistenia?

Výluky z poistenia sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré sú prílohou každého poistenia. Vo výlukách sú napríklad škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného, či škody vzniknuté v dôsledku konzumácie alkoholu a drog.

Do akej sumy poisťovňa uhradí škodu?

Informácie o limitoch poistného krytia sú uvedené v druhom kroku ku všetkým porovnávaným poisťovniam a v štvrtom kroku buď v návrhu zmluvy, všeobecných poistných podmienkach, alebo samostatnom zmluvnom dodatku.

Aká je výška spoluúčasti?

Informácie o spoluúčasti pri jednotlivých poistných rizikách sú uvedené v druhom kroku ku všetkým porovnávaným poisťovniam a v štvrtom kroku buď v návrhu zmluvy, všeobecných poistných podmienkach, alebo samostatnom zmluvnom dodatku.

Ako a komu mám poistné zaplatiť?

Platby smerujú priamo na účet zvolenej poisťovne. Zaplatiť môžete prostredníctvom online platby alebo intenet bankingu vašej banky priamo na našej stránke. Ak takúto možnosť nemáte, môžete využiť príkaz na úhradu, alebo poštovú poukážku.

Je možné uzatvoriť si cestovné poistenie aj s iným účelom ako je turistická cesta?

Áno, na GAMP.SK je možné porovnať a uzatvoriť cestovné poistenie aj s účelom vykonávania zimných športov (lyžovanie a snowboarding), amatérskych, alebo profesionálnych športových aktivít, adrenalínových športov, študijných pobytov, alebo služobnej cesty (manuálna aj nemanuálna práca).

Ktoré adrenalínové športy je možné poistiť?

Každá poisťovňa má osobité podmienky pri poisťovaní jednotlivých adrenalínových športov (horolezectvo, paragliding, jachting, rafting, atď.). Niektoré môžu mať pre daný šport určitú prirážku, niektoré nie a niektoré ho vôbec nepoisťujú. Na našom portáli GAMP.SK si môžete zvoliť vami vybrané športy, ktoré chcete na dovolenke vykonávať a naša stránka vám porovná iba poisťovne, ktoré prichádzajú do úvahy.

Aká je možnosť uzatvorenia cestovného poistenia v prípade, že pracujem v zahraničí na pracovné povolenie?

Je možné uzatvoriť si poistenie aj pre takéto pobyty v zahraničí, pri dlhodobejšom (niekoľkoročnom) pobyte je však vhodné uzatvoriť si zdravotné poistenie v krajine pobytu, nakoľko cestovné poistenie nekryje napríklad dlhodobejšiu liečbu, prevenciu, očkovania, pôrody a podobne.

Mám cestovné poistenie cez cestovnú kanceláriou ako súčasť zájazdu.Je dostačujúce?

Pri cestovnom poistení cez cestovnú kanceláriu je potrebné presne si pozrieť, čo vám toto poistenie pokrýva. Napríklad vám nemusí kryť niektoré vami požadované poistné riziká, alebo konkrétny šport, ktorý plánujete na dovolenke vykonávať.

Cestovné poistenie je často súčasťou platobných kariet. Je výhodné?

Podmienky, limity a obmedzenia záležia od druhu platobnej karty a zmluvy banky, ktorá kartu vydala, s poisťovňou. Poistné podmienky by mala banka odovzdať spolu s platobnou kartou. Cestovné poistenie ku platobným kartám má zväčša nižší rozsah poistného krytia ako individuálne zakúpené poistenie a zvyčajne nekryje zimné športy, ktoré si je potrebné pripoistiť pred tým, ako odcestujete na lyžovačku, ani poistenie stornovacích poplatkov za zájazd či letenku.

Načo slúži Európsky zdravotný preukaz (EPZP)?

Držiteľ takéhoto preukazu má nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rámci členských štátov EÚ a v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande. Na základe EPZP sa poskytuje ošetrenie u štátneho lekára, ale komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie u súkromného lekára. Ak nemáte EPZP, o jeho bezplatné vydanie môžete požiadať na pobočke svojej zdravotnej poisťovne. Tá vám ho vydá najneskôr do 30 dní od podania písomnej žiadosti. EPZP môže dočasne nahradiť aj tzv. Náhradný certifikát k EPZP, ktorý platí maximálne 3 mesiace. Dobu platnosti si určuje každá poisťovňa sama. Porovnanie EPZP a komerčného poistenia je zhrnuté v tabuľke:

 

Európsky zdravotný preukaz

Komerčné poistenie

Územná platnosť

EÚ, EHP, Švajčiarsko

podľa voľby

Pokrytie lekárov

iba verejný systém

verejní aj súkormní lekári

Spoluúčasť

nekrytá (ako obyvatelia danej krajiny)

krytá

Repatriácia

nekrytá

krytá

Asistenčné služby

nekryté

kryté

Krytie zdravotnej starostlivosti

potrebná aj neodkladná

iba nedokladná

Chronické a vopred známe ochorenia

vzťahuje sa

nevzťahuje sa

Vekové ohraničenie

nie

môže byť

Limitované finančné krytie

nie

áno

Vystavenie / Uzavretie

bezplatné

za úhradu

 

Akých chýb sa klienti najčastejšie dopúšťajú pri uzatváraní poistenia?

  • Nezaujímajú sa o to, či poistenie bude kryť aj rizikové činnosti, najmä rôzne druhy športov.
  • Nečítajú poistné podmienky, neopýtajú sa na podrobnosti a v prípade poistnej udalosti sú nemilo prekvapení, že nezískajú finančné plnenie.
  • Podceňujú nutnosť poistenia pri vycestovaní do susedných krajín – napr. Česká republika a Rakúsko. V prípade zásahov horskej služby musia turisti následne doplácať vysoké čiastky za svoju záchranu.
  • Dávajú prednosť čo najnižšej cene cestovného poistenia pred jeho kvalitou, rozsahom krytia, limitov a podmienkami. Musia si dávať väčší pozor na dostatočné limity poistného plnenia, s ohľadom na činnosť, ktorú chcú robiť a kam chcú vycestovať.
  • Spoliehajú sa len na základné poistenie, ktoré poskytuje napr. platobná karta, čo môže v konečnom dôsledku pokryť len zlomok vzniknutých nákladov.
  • V krízových situáciách nevedia ako správne reagovať. Je nevyhnutné kontaktovať asistenčnú službu ešte pred lekárskym vyšetrením. V prípade neoverených zdravotníckych zariadení hrozí, že dostanú lekársku starostlivosť za príliš vysokú cenu či úplne nadbytočne. Nemali by podpisovať, čomu nerozumejú.

Čo musí obsahovať doklad od lekára ktorý si chcem na Slovensku preplatiť?

Doklad – účet by mal obsahovať meno lekára, názov zariadenia, diagnózu a súpis všetkých úkonov a ich jednotlivé ceny.

Ako mám postupovať v prípade poistnej udalosti?´

Postup v prípade poistnej udalosti je popísaný tu.

Je nutné mať vytlačenú poistnú zmluvu v zahraničí so sebou? Načo slúži poistná zmluva?

Stačí Vám opísať si číslo poistnej zmluvy a toto v prípade poistnej udalosti ďalej komunikovať. Dôležité je mať takisto číslo, na ktoré treba v prípade poistnej udalosti volať. Poistná zmluva Vám slúži najmä pre lepšiu komunikáciu s lekárom v zahraničí a tiež ako doklad pre iné účely, napr. ako daňový doklad.

Čo mám robiť, ak som pri uzatváraní poistenia uviedol chybné údaje a zistil som to až po zrealizovaní platby za poistenie?

Napíšte nám na adresu info@gamp.sk o akú chybu konkrétne ide, alebo sa informujte na našej infolinke 0948 507 186.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás