: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Cestovné poistenie

 

Pri cestovaní môže nastať množstvo situácií, ktoré vám prípadný oddych alebo prácu vedia narušiť. Cestovné poistenie slúži na zaistenie tých poistných rizík, ktoré vám pri ceste do zahraničia môžu spôsobiť finančné škody. Ide hlavne o tieto poistné riziká:

  • Poistenie liečebných nákladov
  • Poistenie úrazu
  • Poistenie batožiny
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie právnej ochrany
  • Poistenie pátrania a záchrany (horskej služby
  • Poistenie storna zájazdu
  • Poistenie technickej pomoci (nepojazdného vozidla)

Tieto riziká je možné poistiť pomocou dvoch základných typov cestovného poistenia:

  • Krátkodobé poistenie: slúži na poistenie časovo ohraničených ciest, kde je jasný dátum odchodu a dátum návratu na Slovensku.
  • Celoročné poistenie: slúži na poistenie ľubovoľného počtu ciest počas jedného roku. Jedinou podmienkou je dodržanie maximálnej doby trvania každej cesty (tzv. maximálna doba výjazdu).

Súčasťou každého cestovného poistenia je asistenčná služba.

Cestovné poistenie na GAMP.SK

Porovnanie cestovného poistenia na portáli GAMP.SK je najkomplexnejšie spomedzi všetkých portálov na trhu. Ako jediné ponúka porovnanie všetkých 13 poisťovní ponúkajúcich cestovné poistenie na Slovensku. Pokrytie všetkých účelov, rizík, športov a špecifikácií jednotlivých poisťovní vám dokáže ušetriť množstvo času pri študovaní poistných podmienok a poskytne vám pri výbere poistenia absolútny komfort.

Poistné riziká

Poistenie liečebných nákladov

Základným rizikom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré je obdobou zdravotného poistenia. Poistenie liečebných nákladov vám umožní úhradu nákladov spojených s liekmi, ošetrením, hospitalizáciou v nemocnici, transportom a inými úkonmi, ktoré súvisia s vašou chorobou alebo zranením. Bez liečebných nákladov sa nedá uzatvoriť žiadne cestovné poistenie.

TIP! V prípade ochorenia v zahraničí a návšteve lekára je potrebné, aby ste predložili doklady potvrdzujúce, že máte uzatvorené cestovné poistenie – poistnú zmluvu alebo poistnú kartu. Po určení diagnózy si vyžiadajte, aby vám boli vydané všetky potvrdenia o liečbe, aj o platbe. Tieto následne po návrate domov predložíte v príslušnej poisťovni, ktorá vám náklady na ošetrenie na základe poistenia preplatí. Menšie výdavky platíte lekárovi priamo vy, poisťovňa vám ich preplatí po vašom návrate domov. Väčšie náklady sú súčasťou faktúry, ktorú lekár, alebo nemocnica pošle priamo vašej poisťovni. Každá poisťovňa má limit na priame preplácanie výdavkov určený inak, je uvedený v poistných podmienkach príslušnej poisťovne.

O tom, že na poistenie liečebných nákladov pri ceste do zahraničia určite netreba zabúdať svedčí nasledujúca tabuľka, ktorá vychádza z reálnych poistných plnení slovenských klientov v zahraničí:

Konkrétne poistné udalosti - zdravotné komplikácie klientov slovenských
poisťovní
Liečebné náklady
Vysoký krvný tlak, ambulantné ošetrenie v Grécku
250 €
Ochrnutie po úraze v Španielsku
30 000 €
Srdcový infarkt vo Veľkej Británii
50 000 €
Početné zlomeniny po havárii autobusu v Egypte
10 000 $
Transport mŕtveho z Mongolska
5.000 €
Odstránenie kliešťa – ambulantný chirurgický zákrok, šitie s 1 stehom v USA
1 200 $
Akútny zápal slepého čreva v USA
35.000 $
Gastroentritída (zápal žalúdka) 60-ročného muža v Španielsku s následnou hospitalizáciou
11 000 €
Zlomená panva vo Francúzsku, 35-ročný muž - ambulantné ošetrenie, letenka
5 000 €
Laryngitída (zápal hlasiviek) v USA - ambulantné ošetrenie, lieky
2 000 $
Angína a zápal dutín vo Švajčiarsku
350 €
Vysoký krvný tlak a srdečná arytmia v USA, vyšetrenia, hospitalizácia 5 dní
40 000 $
Vykĺbené rameno po páde na lyžovačke v Rakúsku s následnou prepravou vrtuľníkom a ošetrením v nemocnici
4 900 €
Alergická reakcia na slnko v Taliansku, ambulantné ošetrenie
180 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie slúži ako finančná náhrada za škody, ktoré môžete utrpieť pri zranení, alebo úmrtí úrazom. Toto postenie nie je ekvivalentom pre poistenie liečebných nákladov. Neslúži na krytie nákladov spojených s ošetrením zranení, ale predstavuje “odškodné“ za zdravotnú ujmu, ktorú ste utrpeli.

TIP! Úrazové poistenie môžete mať poistené aj v samostatnom produkte, kde je poistené toto riziko aj mimo ciest do zahraničia, alebo ako súčasť životného poistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu slúži v prípade škody, ktorú spôsobíte druhým osobám na zdraví, alebo veci. Finančnú náhradu, ktorú si od vás druhá strana vysúdi preplatí poisťovňa až do výšky poistných limitov. Takéto riziko vám v zahraničí hrozí kedykoľvek, zvlášť však v prípade vykonávania rôznych druhov športov, najčastejšie lyžovania a snowboardingu na verejných zjazdovkách.

TIP! V prípade, že ste v zahraničí niekomu spôsobili škodu a máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, v žiadnom prípade nikomu túto škodu neuhrádzajte. Informujte najprv poisťovňu o vzniknutej situácii. Niekedy sa môže stať, že danému dokumentu, ktorý Vám niekto predkladá, úplne nerozumiete. Preto je potrebné vymeniť si osobné údaje, aj údaje o poisťovniach a v prípade núdze (nehody, zranenia, konfliktu) privolať radšej políciu, ktorá spíše a odovzdá Vám policajný záznam. V každom prípade je dobré, ak situáciu zdokumentujete, čo bude slúžiť ako dôkaz pri následkom prešetrovaní. 

Poistenie batožiny

Poistenie batožiny vám nahradí straty za veci, ktoré vám počas cesty do zahraničia ukradli, poškodili, alebo zničili. Obvyklou podmienkou býva, že poistenie batožiny môžete využiť len v prípadoch, keď príde k tzv. prekonaniu prekážky. Je nevyhnutné, aby v takýchto prípadoch prišlo k spísaniu zápisu o odcudzení veci miestnou políciou.

 TIP! V súvislosti s batožinou môže prísť k jej strate, odcudzeniu, poškodeniu či zničeniu. Pre prípad poškodenia, zničenia či straty v rámci leteckej či inej prepravy, zodpovedá za ňu prepravca. Je preto v tomto prípade potrebné vyžiadať si doklad o vzniknutom stave práve od neho. V situácii, že Vám bola odcudzená alebo nejakým spôsobom poškodená batožina v rámci ubytovacieho zariadenia, je takýto doklad potrebný od ubytovateľa. Ak ide o prípad odcudzenia s privolaním polície, treba si policajnú zápisnicu vyžiadať a všetky tieto originálne doklady potom po návrate predložiť do príslušnej poisťovne.

Poistenie právnej ochrany

Poistenie právnej ochrany slúži na preplatenie právnych nákladov v súvislosti s problémami do ktorých sa v zahraničí dostanete. Ide prioritne o preplatenie nákladov právneho zastúpenia, alebo kaucie.

Poistenie pátriania a záchrany (horskej služby)

Poistenie pátrania a záchrany slúži pre prípad, že sa v zahraničí dostanete do situácie, kedy vás bude nutné hľadať, zachraňovať, alebo vyslobodzovať zo situácie v ktorej sa ocitnete. Najčastejšie ide o úrazy na lyžiarskom svahu, ale aj v súvislosti s inými športovými aktivitami a situáciami (napr. havárie). Z poistného plnenia sa hradia náklady na výjazd pátracieho tímu a váš transport.

Poistenie storna zájazdu

Poistenie storna zájazdu slúži pre prípad, keď zo závažných dôvodov na zakúpený zájazd nemôžete vycestovať. V takom prípade vám poisťovňa uhradí prepadnuté náklady na zájazd, letenku, alebo cestovný lístok. Pod závažnými dôvodmi, ktoré vám zabránia vycestovať sa myslí úraz, choroba, alebo smrť blízkeho príbuzného, definície jednotlivých poisťovní sa však môžu líšiť. Štandardom pri tomto poistení je spoluúčasť klienta, líši sa takisto v závislosti od poisťovne.

Poistenie technickej pomoci (nepojazdného vozidla)

Poistenie technickej pomoci vám pomôže, keď sa vaše vozidlo stane v dôsledku dopravnej nehody, alebo mechanickej poruchy nepojazdným. Taktiež z dôvodu odcudzenia vášho vozidla v zahraničí. V takom prípade vám poisťovňa preplatí ubytvacie a cestovné náklady, prípadne odťah vozidla.

Asistenčná služba

Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Ide o obchodného partnera poisťovne, ktorý má celosvetovú pôsobnosť. To znamená, že ak sa vám v zahraničí niečo stane, príp. potrebujete poradiť, asistenčná služba je vám k dispozícií. So zamestnancami asistenčnej služby sa zvyčajne dohovoríte po slovensky a sú k dispozícii celých 24 hodín. Telefonický kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie je dobré mať uložené v telefóne, pre prípad okamžitej potreby.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás