CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE - POSTUP PRI UZATVÁRANÍ CESTOVNÉHO POISTENIA CEZ INTERNET

Pre kalkuláciu poistného budete potrebovať informácie z dokladov totožnosti poistených (Občianske preukazy) a informácie o zájazde na ktorý sa chcete poistiť.

 

Výber najlepšieho a najlacnejšieho cestovného poistenia na GAMP.SK sa skladá z piatich nasledujúcich krokov:

 

1. VSTUPNÉ ÚDAJE PRE VÝPOČET A POROVNANIE CIEN CESTOVNÉHO POISTENIA

Na úvodnej stránke vyplníte základné údaje v jednotlivých formulároch, ktoré sú potrebné na výpočet a porovnanie sadzieb poistného – typ poistenia, základné údaje o zájazde, výber poistných rizík a údaje o poistených osobách. V prípade, že vám odporučil stránku poradca, uveďte jeho číslo. Podrobnosti o jednotlivých vyplňovaných položkách nájdete vo vysvetlivkách - otázniky. Po zadaní údajov stlačte tlačidlo „Ďalej>>”. V ďalšom kroku sa zobrazí porovnanie cien Cestovného poistenia všetkých poisťovní na trhu.

 

2. VÝBER NAJLEPŠIEHO CESTOVNÉHO POISTENIA

Na základe zobrazených informácií - splátky poistného, rozsahu poistných rizík, rozsahu poistného krytia vrámci jednotlivých poistných rizík, názorov na daný produkt, osobných skúseností a sympatií, si vyberáte cestovné poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Vo výkričníkoch sú dôležité upozornenia, ktoré sa týkajú poistenia v konkrétnych poisťovniach. Taktiež si môžete zvoliť ďalšie pripoistenia, a zvoliť špecifikácie týkajúce sa poistenia batožiny a storna zájazdu.

 

3. DOPLNENIE ÚDAJOV / PRESMEROVANIE NA STRÁNKU POISŤOVNE

Upozornenie! V tomto kroku sa proces rozdeľuje na dve rôzne možnosti ďalšieho postupu. Buď budete presmerovaný na stránku vami vybranej poisťovne kde proces uzatvorenia zmluvy dokončíte podľa inštrukcií konkrétnej poisťovne, alebo pokračujete na stránke GAMP.SK doplnením osobných údajov.

 

V prípade doplnenia osobných údajov je potrebné pravdivo a úplne vypísať všetky údaje o poistníkovi a všetkých poistených osobách. Tieto údaje sú potrebné na skompletizovanie návrhu poistnej zmluvy. V prípade, keď korešpondenčná adresa poistníka nie je zhodná s adresou trvalého bydliska / sídla firmy, je potrebné zaškrtnúť, že máte záujem o vyplnenie korešpondenčnej adresy. Podrobnosti o jednotlivých vyplňovaných položkách nájdete vo vysvetlivkách - otáznik. Po zadaní údajov a ich kontrole stlačte tlačidlo „Ďalej>>”. V ďalšom kroku sa zobrazí návrh/ponuka cestovného poistenia na základe vami zadaných údajov.

 

4. NÁVRH CESTOVNÉHO POISTENIA A PODMIENKY

Na základe vami zadaných údajov sa zobrazí návrh/ponuka cestovného poistenia s úplnými údajmi pre vypracovanie poistnej zmluvy na odsúhlasenie spolu s jej všetkými prílohami (Všeobecné poistné podmienky, Zmluvné dojednania, Rozsah asistenčných služieb, Informácia pre spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku,...) na odsúhlasenie. Po ich dôkladnom prečítaní a kontrole ich správnosti označte súhlas s ich znením a kliknite na tlačidlo "Potvrď" pre potvrdenie záujmu s nami predloženou ponukou. Následne sa vám ponuka/návrh odošle na vami zadaný e-mail spolu s inštrukciami ďalšieho postupu.

 

5. POTVRDENIE O UZAVRETÍ ZMLUVY

V poslednom kroku sa vytvorí návrh poistnej zmluvy, ktorý vám je automaticky zaslaný spolu s kompletnou zmluvnou dokumentáciou (návrh poistnej zmluvy, príslušné VPP, zmluvné dodatky, Informácia pre spotrebiteľa,...) a detailom úhrady na vami zadaný e-mail. Tieto dokumenty si taktiež môžete všetky vytlačiť a zrealizovať platbu na základe detailu úhrady cez internetbanking alebo e-pay. Návrh poistnej zmluvy je akceptovaný poisťovňou po pripísaní poistného na jej účet. Poistná zmluva cestovného poistenia nadobúda platnosť až zaplatením poistného najneskôr do dátumu, ktorý je zobrazený pri splatnosti poistného.


Cestovné poistenie - AllianzCestovné poistenie - AXA ASSISTANCECestovné poistenie - Európska cestovná poisťovňaCestovné poistenie - GeneraliCestovné poistenie - Groupama poisťovňaCestovné poistenie - KOMUNÁLNA poisťovňaCestovné poistenie - Metlife AmslicoCestovné poistenie - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.