: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Poistenie nehnuteľností

Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia:

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie domácnosti

Každý vlastník nehnuteľnosti, či už domu, bytu, alebo inej stavby, by mal myslieť na riziká, ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia!

Poistenie nehnuteľností je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti:

 • živelným pohromám
 • krádeži/lúpeži
 • vandalizmu
 • a ďalším rizikám

Poistenie nehnuteľnosti má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, na ktorý bolo toto poistenie uzatvorené.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára spravidla pre:

 • rodinné domy (vrátane vedľajších objektov ako napr. garáž, plot a pod.)
 • byty
 • rekreačné objekty (napr. chaty, chalupy a pod.)
 • objekty vo výstavbe

Medzi najčastejšie uzatvárané typy poistenia nehnuteľnosti patria poistene domu, poistenie bytu.

Prečo je potrebné uzatvárať poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti je dobrovoľným typom neživotného poistenia, ktoré je aj napriek množstvu živelných pohrôm a neočakávaných udalostí, ktorých sme dnes svedkami, ešte stále podceňované a zanedbávané!
Ak chcete pre seba a svoju rodinu získať pocit bezpečia a istoty, uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti je jednou z možností! Prostredníctvom tohto poistenia totiž:
investujete do ochrany životne dôležitej hodnoty – strechy nad hlavou
chránite rodinný rozpočet pred neočakávanými a nepredvídateľnými finančnými nákladmi.
Vhodné poistenie nehnuteľnosti môže ochrániť váš dom pred nespočetným množstvom rizík a vám tak pomôcť udržať si požadovanú kvalitu vášho bývania!

Aké riziká kryje poistenie nehnuteľnosti?

Existuje hneď niekoľko rizík, na ktoré je možné poistenie nehnuteľnosti uzatvoriť.
Vo všeobecnosti sa poistenie nehnuteľnosti uzatvára, aby chránilo váš majetok pred:

 • Požiarom
 • Výbuchom
 • úderom blesku
 • záplavami a povodňami
 • pádom stromu
 • víchricou
 • nárazom vozidla
 • vlámaním
 • vandalizmom

Poistenie nehnuteľnosti a rozsah jeho poistného krytia však vždy závisí od konkrétnej poisťovne a jej poistného portfólia. V praxi to znamená, že každá poisťovňa môže poskytovať viacero poistných produktov zameraných na určitú oblasť či riziko, no rovnako je možné jednotlivé riziká kombinovať podľa potreby klienta.
Uzatvárajte si preto poistenie nehnuteľnosti až po dôkladnom zvážení a posúdení jednotlivých poistných rizík!

Prečo uzatvárať poistenie domácnosti?

Poistenie domácnosti, podobne ako všetky ostatné druhy poistenia, je určené na to, aby:

 • chránilo váš majetok pred viacerými rizikami
 • chránilo majetok tretích osôb pred škodou, ktorú im môžete spôsobiť
 • chránilo vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou

Dnes sa dá poistiť prakticky čokoľvek. Dôležité je však vedieť, čo si chcete a potrebujete poistiť a aká je hodnota daného majetku. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale aj o predmety historickej či inej hodnoty.
Nech už poisťujete čokoľvek, dôležitý je predovšetkým rozsah poistného krytia. Pri uzatváraní poistenia domácnosti je preto dôležité pozorne si preštudovať zmluvné podmienky. Každá poisťovňa totiž poskytuje poistenie domácnosti s rozličným rozsahom poistného krytia.

Čo všetko poistenie domácnosti kryje?

Poistenie domácnosti predstavuje jeden z najkomplexnejších druhov poistení, ktoré zahŕňa okrem základného balíka aj množstvo pripoistení a nadštandardných krytí. V praxi to znamená, že si môžete poistiť čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu, ak si za to zaplatíte. Pred tým, ako však poistenie domácnosti uzatvoríte, je potrebné dohodnúť jednotlivé poistné podmienky.
Keď sa povie poistenie domácnosti zvyčajne sa myslí poistenie všetkého majetku v dome či byte. Tento majetok je často vystavený mnohým rizikám, pričom sa vo všeobecnosti rozlišujú dva základné typy: riziko krádeže a lúpeže vecí v poistenej domácnosti a riziko živelnej skazy. Obe tieto skupiny rizík sú v rôznom rozsahu poistiteľné, a to buď v rámci základného balíka poistenia domácnosti, alebo jeho ďalších pripoistení. Rozsah krytia jednotlivých rizík závisí vždy od konkrétnej poisťovne!
Vo všeobecnosti možno povedať, že základný balík poistenia domácnosti najčastejšie kryje také riziká, ako sú:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • víchrica a krupobitie (ľadovec)
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • zemetrasenie
 • tiaž (ťarcha) snehu alebo námrazy
 • povodeň a záplava
 • zadymenie
 • nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • atmosférické zrážky
 • voda z vodovodného potrubia
 • náraz vozidla
 • odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež
 • vandalizmus

Poistenie domácnosti je možné rozšíriť aj o rôzne pripoistenia. Tie môžu zahŕňať:

 • skrat elektromotora – elektrický skrat, zhorenie motora v domácich spotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky pre prípad jej pokazenia z akýchkoľvek príčin
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti
 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • poistenie bicyklov mimo bytu

Okrem základného poistenia domácnosti a pripoistení je možné u niektorých poisťovní získať aj nadštandardné krytie, ktoré sa môže vzťahovať napríklad na:

 • vodu z akvária, klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, vodných postelí a pod.
 • lom rúrok (prasknutie potrubia)
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • výpadok elektrickej energie
 • atmosférické zrážky

Čo znamená poistenie zodpovednosti?

Zodpovednosť sa môže rozdeľovať na dve časti: a) Zodpovednosť členov domácnosti z bežného občianskeho života a b) Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. Nie všetky poisťovne to majú takto rozdelené a majú takzvanú „všeobecnú“ zodpovednosť.

Čo kryje zodpovednosť členov domácnost?

Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, ale aj mimo neho.
Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne spôsobité škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní, že by sa vám podarilo prevrhnúť regál s vínom v obchode, utiekol by vám pes do susedovej okrasnej záhrady

Čo kryje zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľností?

Poistenie kryje škody spôsobené v súvislosti s držbou a vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy. Náhrada škody je vyplatená v prípade, že napr. vytopíte suseda, ak máte dom, z ktorého môže na chodník padnúť uvoľnená strešná krytina, sneh v zime na okoloidúceho chodca.

Máte staršie poistenie domu, bytu alebo domácnosti? Prehodnoťte ho a šetrite

Mnohí ľudia nevedia, čo vlastne majú poistené, a sú veľmi nepríjemne prekvapení, keď im poisťovňa nechce preplatiť napr. náhradu za škodu po vytopení susedov či poškodenie vecí v domácnosti.
Staršie poistné zmluvy sú často uzatvorené na nízke poistné sumy alebo kryjú iba niektoré riziká. Do domácnosti môže pribudnúť nové zariadenie, ktoré nie je zahrnuté v pôvodnej poistnej zmluve. Klientovi tak v prípade škody nebude vyplatená náhrada v plnej výške, prípadne bude táto náhrada odmietnutá úplne.
Výpoveď vašej starej poistky však môžete do poisťovne poslať aj skôr ako 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zároveň si môžete uzatvoriť nové poistenie s odloženým dátumom začiatku. Poistné obdobie začne v deň, keď sa vám staré poistenie skončí. Vzor ako napísať výpoveď vašej starej poistky nájdete tu.

Čo určuje cenu poistenia domu a domácnosti?

Poisťovne používajú segmentačné kritériá, na základe ktorých vám počítajú výšku poistného. Nie všetky však používajú rovnaké kritériá a rovnaký princíp uplatňovania, takže je možné vybrať si tú, ktorá vám poskytne výhodnejšie podmienky. Vďaka porovnaniu tak môžete aj napriek ich uplatneniu dosiahnuť úsporu na poistení domu a domácnosti. Základné segmentačné kritériá sú štyri:

 • Poloha nehnuteľnosti
 • Veľkosť podlahovej plochy
 • Materiálové vyhotovenie nehnuteľnosti
 • Poistná suma

Poloha nehnuteľnosti

Miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, má výrazný vplyv najmä na poistnú sumu. Väčšina poisťovní má totiž pre regióny stanovené určité minimálne hodnoty pre m² plochy a poistnú sumu určujú podľa nich. Inú hodnotu má nehnuteľnosť v Bratislave, inú v Poprade a inú napr. v obci Hriňová. Jedna z poisťovní však využíva aj tzv. „povodňové mapy“, podľa ktorých určuje riziko a poistnú sumu. V prípade rizikovej oblasti môže danú nehnuteľnosť dokonca odmietnuť poistiť.

Veľkosť podlahovej plochy

Plocha bytu alebo domu, teda veľkosť nehnuteľnosti, odráža jej cenu, a tým pádom aj poistnú sumu. Čím väčšia je podlahová plocha nehnuteľnosti, tým sa bude logicky aj daná poistná suma zvyšovať a v konečnom dôsledku aj výška poistného. Jedna z poisťovní určuje výšku poistnej sumy priamo na základe podlahovej plochy, u iných je to čiastkové kritérium ovplyvňujúce výšku poistnej sumy.

Materiálové vyhotovenie nehnuteľnosti

Materiál, z ktorého je nehnuteľnosť postavená, je dôležitým kritériom najmä pri domoch. Drevené domy totiž niektoré poisťovne nepoistia alebo ich poistia len „na výnimku“. Pri tehlových stavbách však nebýva problém. Samotné materiálové vyhotovenie, pri domoch aj bytoch, je tak vo väčšine len otázkou ovplyvňujúcou určenie poistnej sumy, na základe ktorej sa stanovuje výška poistného.

Poistná suma

Poistnú sumu určujú poisťovne podľa vyššie uvedených kritérií a po zohľadnení ďalších aspektov, ako napr. vybavenie, obývanosť a pod. Výsledná poistná suma sa potom prejaví vo výške poistného. Môžete si ju síce stanoviť resp. upraviť aj sami, nie je dobré však nehnuteľnosť podpoistiť. Zbytočné je aj nadpoistenie. Poisťovne považujú poistnú sumu za najdôležitejší faktor určujúci výšku poistného, majú však rozdielne spôsoby jej stanovenia. Preto sa určite oplatí porovnávať.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás