Výpoveď a zrušenie havarijného poistenia - Formulár + Tlačivo

 

Zmluva havarijného poistenia zaniká z nasledujúcich zákonných dôvodov:

  • výpoveďou havarijného poistenia ku koncu poistného obdobia, ak je dojednané bežné poistné; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
  • zánikom motorového vozidla (zošrotovanie),
  • zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (predaj, darovanie vozidla),
  • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie zo značiek),
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
  • výpoveďou havarijného poistenia zo strany poistníka, resp. poisťovne po vzniku škodovej udalosti do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty,
  • nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti resp. nezaplatením následného poistného na ďalšie poistné obdobie, do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Tieto lehoty možno dohodou predĺžiť.

Kedy najneskôr musím podať výpoveď havarijného poistenia?

Výpoveď havarijného poistenia zo strany poistníka je potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zrušiť poistnú zmluvu havarijného poistenia, bohužiaľ, nie je možné ONLINE.

Po zadaní dátumu začiatku poistenia vám systém vygeneruje, kedy najneskôr musí byť doručená vaša výpoveď zmluvy do poisťovne.Pripomienka výpovede Havrajiného poistenia

Pripomienka výpovede Havarijného poistenia slúži na automatické upozornenie včasného podania výpovede havarijného poistenia. Pripomienku si nastavíte vyplnením nasledovných údajov a už nikdy nezabudnete podať výpoveď havarijného poistenia.

 

 

 

Vygenerovať výpoveď/oznámenie o zániku poistnej zmluvy havarijného poistenia

Ak si prajete zrušiť havarijné poistenie, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy havarijného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

POISTNÍK

ADRESA TRVALÉHO BYDLISKA / SÍDLA:


   Havarijné poistenie - AXA pojišťovna    Havarijné poistenie - Colonnade    Havarijné poistenie - ČSOB Poisťovňa    Havarijné poistenie - Generali    Havarijné poistenie - Groupama poisťovňa    Havarijné poistenie - KOMUNÁLNA poisťovňa    Havarijné poistenie - KOOPERATIVA poisťovňa    Havarijné poistenie - Union poisťovňa    Havarijné poistenie - UNIQA poisťovňa    Havarijné poistenie - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.