: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Výpoveď a zrušenie havarijného poistenia

Zmluva havarijného poistenia zaniká z nasledujúcich zákonných dôvodov:

  • výpoveďou havarijného poistenia ku koncu poistného obdobia, ak je dojednané bežné poistné; výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
  • zánikom motorového vozidla (zošrotovanie),
  • zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel (predaj, darovanie vozidla),
  • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie zo značiek),
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
  • výpoveďou havarijného poistenia zo strany poistníka, resp. poisťovne po vzniku škodovej udalosti do 1 mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty,
  • nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti resp. nezaplatením následného poistného na ďalšie poistné obdobie, do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Tieto lehoty možno dohodou predĺžiť.

Kedy najneskôr musím podať výpoveď havarijného poistenia?

Výpoveď havarijného poistenia zo strany poistníka je potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Zrušiť poistnú zmluvu havarijného poistenia, bohužiaľ, nie je možné ONLINE.

Po zadaní dátumu začiatku poistenia vám systém vygeneruje, kedy najneskôr musí byť doručená vaša výpoveď zmluvy do poisťovne.

Dátum začiatku poistenia

Pripomienka výpovede havrajiného poistenia

Pripomienka výpovede Havarijného poistenia slúži na automatické upozornenie včasného podania výpovede havarijného poistenia. Pripomienku si nastavíte vyplnením nasledovných údajov a už nikdy nezabudnete podať výpoveď havarijného poistenia.

Dátum budúceho výročia
Evidenčné číslo (ŠPZ)
Email

Vygenerovať výpoveď/oznámenie o zániku poistnej zmluvy havarijného poistenia

Ak si prajete zrušiť havarijné poistenie, vyplňte nasledujúci online formulár a náš systém vám vytvorí tlačivo výpovede poistnej zmluvy havarijného poistenia, ktoré po vytlačení môžete doručiť vašej poisťovni.

Číslo poistnej zmluvy
Evidenčné číslo (ŠPZ)
Poisťovateľ
Dôvod výpovede
Preplatok poistného zaslať
IBAN číslo účtu
Email

Poistník

Titul, meno, priezvisko / Obchodné meno

Adresa trvalého bydliska / sídla

Ulica, číslo
PSČ + Mesto

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
cooperate
Spolupracujte s nami
payment-options
Možnosti platby u nás