: info@gamp.sk
: +421 948 507 186
Gamp Logo

Havarijné poistenie

 

Havarijné poistenie v mnohých prípadoch nazývané Kasko (zo španielskeho Casco, čo v preklade znamená trup lode alebo lietadla) je majetkové poistenie motorového vozidla, uzatvárané na báze dobrovoľnosti. Jeho podstatou je náhrada škody v dôsledku rôznych náhodných udalostí (napr. havária, živel, krádež, vandalizmus,...), ktoré sú špecifikované v poistnej zmluve, pričom ich následkom vznikla majetková ujma vlastníkovi vozidla.

Riziká kryté havarijným poistením - rozsah krytia havarijného poistenia

Havarijné poistenie štandardne zabezpečuje náhradu škody, ktorá vznikla z nasledujúcich základných rizík:

 • havária - poškodenie alebo zničenie vozidla (alebo jeho časti) náhodnou udalosťou vzniknutou nečakane mechanickým nárazom alebo stretom s iným motorovým vozidlom alebo predmetom,
 • živel - škody na vozidle spôsobené živelnou pohromou alebo pôsobením nasledujúcich rizík (záplava, povodeň, krupobitie, pád stromu alebo predmetov na vozidlo, víchrica, zosuv pôdy, zemetrasenie, priamy úder blesku, výbuch, požiar,...),
 • krádež - odcudzenie vozidla, jeho častí alebo doplnkovej výbavy vozidla (hliníkových diskov – tzv. elektrónov, autorádia, xenónových svetlometov, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.),
 • vandalizmus - úmyselné konanie tretej osoby, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
 • asistenčné služby.

Okrem vyššie vymenovaných rizík môže havarijné poistenie kryť náhradu škôd z nasledujúcich rizík:

 • poškodenie alebo rozbitie čelného skla alebo všetkých skiel vo vozidle,
 • stret so zverou,
 • poškodenia káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov vo vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami.

V rámci doplnkových rizík je možné v havarijnom poistení pripoistiť taktiež nasledujúce riziká:

 • čelné sklo - resp. preplatenie spoluúčasti pri rozbití čelného skla ,
 • úraz - smrť úrazom a trvalé následky úrazu prepravovaných osôb v dôsledku havárie,
 • batožina - krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle,
 • náhradné vozidlo - náklady za požičanie náhradného vozidla,
 • pripoistenie nadštandardnej asistencie a právnej ochrany.

Vozidlá, ktoré možno havarijne poistiť - Predmet poistenia

Havarijné poistenie je možné uzatvoriť na akékoľvek vozidlo, ktoré:

 • je spôsobilé na prevádzku v zmysle platnej právnej úpravy,
 • v čase uzatvorenia poistenia je v dobrom technickom a prevádzkyschopnom stave s platnou technickou kontrolou a je nepoškodené (nehavarované),
 • má/ bude mať platný technický preukaz (osvedčenie o evidencii),
 • má/bude mať pridelené evidenčné číslo v SR,
 • existujú k nemu všetky originály kľúčov,
 • je vyrobené v SR alebo dovezené zo zahraničia oficiálnym importérom,
 • je individuálne dovezené zo zahraničia (nové i ojazdené),
 • je možné preukázať spôsob jeho nadobudnutia,
 • nepresiahlo poisťovňou stanovený maximálny vek vozidla.

Vo vozidle je navyše možné poistiť aj doplňujúcu výbavu, ktorá je

 • zabudovaná priamo výrobcom, importérom, alebo predajcom pri prvom predaji motorového vozidla (je zahrnutá v obstarávacej faktúre, prípadne v preberacom protokole),
 • dodatočne nainštalovaná, pričom jej cenu je možné zdokladovať (účtami, faktúrou) alebo sa dá určiť z kalkulačného systému.

Spoluúčasť

Havarijné poistenie sa väčšinou uzatvára s určitou výškou spoluúčasti. Spoluúčasť predstavuje sumu, ktorou sa poistený vlastník vozidla podieľa na výške každej škody z vlastného vrecka. Pri poistnej udalosti sa suma predstavujúca spoluúčasť buď dopláca autoservisu alebo je poisťovňou odrátaná z vyplácaného poistného plnenia.

Najčastejšie sa spoluúčasť stanovuje kombináciou percentuálnej výšky spoluúčasti a minimálnej sumy. Najčastejšou spoluúčasťou, ktorú majú v ponuke takmer všetky poisťovne je spoluúčasť 5 %, min. 165 EUR. To znamená, že poistený sa podieľa na každej škode piatimi percentami z vlastných zdrojov, avšak minimálnou sumou 165 Eur (tj. do 165 Eur si hradí všetky škody do sám).

Spoluúčasť je možné vybrať od nulovej spoluúčasti (tj. bez spoluúčasti) až po spoluúčasť 10% a viac. Samozrejme, čím je spoluúčasť vyššia, tým cena poistenia klesá a opačne. 

Územná platnosť havarijného poistenia

Obvykle sa havarijné poistenie uzatvára s územnou platnosťou na geografické územie Európy, tj. na štáty ktoré k Európe patria geograficky a nie napríklad politicky. Do geografického územia Európy niektoré poisťovne nezahŕňajú niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu (Gruzínsko, Arménsko, ..) alebo napríklad Cyprus, Kanárske ostrovy, Madeira, Ceuta a Melilla, či zámorské územia európskych štátov napríklad Guadeloupe, Grónsko a pod.

V niektorých poisťovniach je možné získať dodatočnú zľavu na poistnom za zúženie územného rozsahu poistenia len na územie Slovenska, resp. Slovenskej a Českej republiky. 

Typ poistenia - bonusové, bezbonusové

 Cenu havarijného poistenia, podobne ako pri PZP, ovplyvňuje škodovosť vodiča. Z tohto hľadiska možno rozdeliť havarijné poistenie na 2 základné typy - bonusové poistenie, ktoré zohľadňuje bezškodový priebeh vodiča a bezbonusové poistenie, ktoré nezohľadňuje bezškodový priebeh vodiča. Pri bonusovom poistení platí, že každým rokom bezškodového priebehu poistné klesá, až kým nedosiahne vodič maximálny bonus, ktorý je daný maximálnym počtom rokov (resp. mesiacov) bezškodového priebehu. Naopak, ak vodič spôsobí škodu, tak tá, v závislosti od výšky škody a podmienok konkrétnej poisťovne, znižuje výšku bonusu za bezškodový priebeh. Ak vodič spôsobí viac dopravných nehôd, tak poisťovňa mu buď vypovie zmluvu alebo mu priznáva malus (opak bonusu) - prirážku za škodový priebeh.

Udalosti neovplyvňujúce bezškodový priebeh:

 • škodová udalosť, ktorú nezavinil poistený ani osoba, ktorej prenechal vozidlo do užívania, pri ktorej je jednoznačne známy škodca na základe  tlačiva „Správa o nehode“ alebo „Správy polície“,
 • živelná udalosť,
 • zrážka alebo stret vozidla so zverou,
 • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami,
 • poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla spôsobené odletujúcimi kamienkami od vpredu idúceho vozidla,
 • vandalizmus na zaparkovanom vozidle za podmienky, že škodovú udalosť poistník nahlásil na polícii.

Poistná suma v havarijnom poistení - Nová cena vs. obstarávacia cena

Poistná suma je základným parametrom pre výpočet poistného pri dojednávaní havarijného poistenia. Poistnou sumou môže byť nová cena vozidla alebo obstarávacia cena vozidla, ktoré sa pre výpočet poistného násobia príslušnou sadzbou poistného, ktorá je daná poisťovňou pre poisťované motorové vozidlo.

Nová cena vozidla - je cenníková hodnota nového vozidla (spolu s DPH) vrátane výrobcom alebo predajcom nainštalovanej doplnkovej výbavy v roku obstarania vozidla. Sadzba poistného pri poistení na novú cenu vozidla je rovnaká bez ohľadu na vek vozidla.

Obstarávacia cena vozidla - je aktuálna hodnota ojazdeného vozidla vrátane výbavy (všeobecná hodnota vozidla) v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Stanovuje sa na základe cenníkov akceptovaných poisťovňou. Sadzba poistného pri poistení na obstarávaciu cenu vozidla sa zvyšuje zo stúpajúcim vekom poisťovaného motorového vozidla.

Poistenie na novú cenu vozidla ponúkajú všetky poisťovne, pričom poistenie na obstarávaciu cenu je skôr výnimkou. Pri uzatváraní havarijného poistenia je de facto jedno, či je poistenie na novú alebo obstarávaciu cenu vozidla, nakoľko maximálnym plnením je v oboch prípadoch všeobecná hodnota poisteného motorového vozidla v čase poistnej udalosti.

Plnenie poisťovne v havarijnom poistení

Plnenie poisťovne z havarijného poistenia je závislé od typu poistnej udalosti a rozsahu poškodenia, ktoré nastalo. Rozlišujeme poistné plnenie, ak nastane:

 • Totálna škoda, tj. úplné zničenie vozidla - poisťovňa vyplatí sumu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť a hodnotu použiteľných zvyškov (hodnota vraku, resp. vozidla v poškodenom stave), ktoré ostávajú vo vlastníctve poisteného;
 • Odcudzenie vozidla (krádež vozidla) - poisťovňa vyplatí sumu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť;
 • Čiastočná škoda, tj. poškodenie vozidla - poisťovňa uhradí sumu zodpovedajúcu primerane a účelne vynaloženým nákladom na opravu poškodeného vozidla, ktoré nesmú presiahnuť všeobecnú hodnotu vozidla, zníženú o výšku dojednanej spoluúčasti.

Primerane vynaložené náklady:

 • Materiálové náklady - maximálne v cene nových originálnych náhradných dielov podľa všeobecne platných cenníkov výrobcu príslušnej značky alebo kalkulačných programov.
 • Náklady na opravu - sú dané časovými normami na opravu, stanovenými výrobcom príslušnej značky a normohodinou práce (autorizovaného servisu), ktorá je obvyklá pre daný región a danú značku (môže byt ohraničená v poistnej zmluve určitým stropom).

Totálna škoda:

 • Vychádza z predpokladu, že je ekonomicky neefektívne (nerentabilné) vynakladať zdroje na opravu vozidla, keď náklady na opravu prevyšujú všeobecnú hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti.
 • Z pohľadu väčšiny poisťovní je totálnou škodou v havarijnom poistení, aj keď náklady na opravu vozidla prevýšia určitú hranicu, ktorá je vyjadrená percentom všeobecnej hodnoty vozidla (totálna škoda = zvyčajne 70% - 90% všeobecnej hodnoty motorového vozidla).

Vznikom totálnej škody poistenie zaniká a poisťovňa má právo na poistné z havarijného poistenia do konca poistného obdobia.

Poisťovne poskytujúce havarijné poistenie

Aktuálne na slovenskom trhu poskytuje havarijné poistenie 11 poisťovní:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Groupama Poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a .s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Rýchla voľba produktov

security-information
Základné informácie o bezpečnosti
payment-options
Možnosti platby u nás