ÚVER NA AUTO

Úver na auto je špecializovaný úver slúžiaci na kúpu nového alebo ojazdeného auta. Na rozdiel od lízingu sa platca úveru stáva majiteľom kupovaného auta ihneď. Celá suma úveru sa musí použiť na kúpu vozidla a veľmi často je potrebné doložiť aj určitý objem vlastných zdrojov (väčšinou 20-30%). Požiadavky na vlastné zdroje v jednotlivých bankách sú zahrnuté do nášho porovnania.

 

Náklady súvisiace s úverom na auto

Úver na auto sa spláca mesačnými splátkami, ktoré sú vypočítané na základe úrokovej sadzby úveru. Každý mesiac sa tiež platí poplatok za úverový účet (cca 2-3 EUR). Tretím nákladom súvisiacim s úverom na auto je poplatok za poskytnutie úveru, ktorý sa platí pri čerpaní úveru (je možné ho zahrnúť do sumy čerpaného úveru).

 

Zabezpečenie úveru

Úver je zabezpečený ručiteľom alebo samotným autom a zápisom do notárskeho registra. Presné podmienky závisia od výberu konkrétnej banky.

 

Výhody úveru na auto oproti lízingu:

  • nadobudnutie vlastníctva auta hneď po jeho kúpe,
  • jednoduchší predaj auta, pretože auto vlastníme, na rozdiel od lízingu,
  • menšie straty pri vzniku poistnej udalosti,
  • odpadá povinnosť uzatvoriť havarijné poistenie.

 

Doklady potrebné pre získanie úveru na auto

Pri žiadosti o úver musíte preukázať svoje príjmy a prípadne príjmy spoludlžníkov a ručiteľov predložením väčšinou týchto dokladov. Niektoré banky vyžadujú len niektoré z dokladov:

  • potvrdenie zamestnávateľa o priemernej výške čistého mesačného príjmu za posledné 3 mesiace vrátane potvrdenia, že nie ste v skúšobnej lehote a nie je s vami vedené jednanie o ukončení pracovného pomeru,
  • výplatné pásky za posledné 3 mesiace potvrdené zamestnávateľom (pečiatka a podpis), kedy rozhodujúce pre doloženie výšky príjmu je minimálny mesačný príjem,
  • priznanie k dani z príjmu fyzických osôb v prípade SZČO,
  • preukázanie mesačného príjmu na účtoch v banke za posledné 3 mesiace, pokiaľ sa dá z výpisu jednoznačne vyčítať pôvod platu (mzda, dôchodok, výživné, nájomné a pod.).

Pri žiadosti musíte väčšinou predložiť dva doklady za účelom preukázania totožnosti. Obvykle je to občiansky preukaz a ako ďalší môže byť rodný list, cestový pas, preukaz zdravotnej poisťovne alebo vodičský preukaz.  
© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.