Druh vozidla

 

Vyberáte si druh vozidla podľa nasledovného zoznamu:

 

Motocykel
Do tejto kategórie zaradíme všetky jednostopové dvojkolesové motorové vozidlá s ktorýmkoľvek druhom pohonu, obvykle určené na prepravu osôb – pretekárske, súťažné i cestovné motocykle, mopedy, mokiky, skútre (aj snežné), cestovné motocykle, motocykel s postranným vozíkom, bicykle s pomocným motorčekom, motorové kolobežky, sidecary (motocykle s postranným vozíkom).

 

Motorová trojkolka
Do tejto kategórie zaradíme trojkolesové motorové vozidlá s ktorýmkoľvek druhom pohonu s kolesami súmerne usporiadanými k strednej pozdĺžnej rovine vozidla, určené na prepravu osôb alebo vecí. Môže ísť o male trojkolesové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h a charakterizované zdvihovým objemom valcov neprevyšujúcim 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora, alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora. Taktiež sem zaradíme motorové trojkolky vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h. Na zelenej karte sú tieto typy vozidiel označené písmenom B.

 

Motorová štvorkolka
Do tejto kategórie zaradíme špeciálne štvorkolesové vozidlá - motorové štvorkolky. Može ísť o ľahké štvorkolky, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg (nezapočítava sa hmotnosť batérie v prípade elektrických vozidiel), najvyššia konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 45 km/h a zdvihový objem motora neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch, najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora. Taktiež sem zaradíme štvorkolky, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 400 kg (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru, bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel), ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa musia spĺňať požiadavky platné pre motorové trojkolky mopedy uvedené vyššie. Na zelenej karte sú tieto typy vozidiel označené písmenom B.

 

Osobný automobil
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá s najvyššou celkovou hmotnosťou 3500 kg, ktoré sú konštrukčne určené najmä na prepravu sediacich osôb a ich batožiny alebo nákladu a majú najviac 9 miest na sedenie vrátane miesta vodiča. Takisto môžu ťahať príves. Zaraďujeme sem všetky vozidlá kategórie M1, odvodené od osobných automobilov bez ohľadu na ich označenie v technickom preukaze (napr. sedan, limuzína, kupé, kabriolet, roadster, osobné kombi, kombi – mikrobus s počtom maximálne 9 sedadiel vrátane sedadla pre vodiča). Do tejto kategórie vozidiel patrí aj špeciálny pretekársky a súťažný automobil a motokára. Na zelenej karte sú tieto typy vozidiel označené písmenom A.

 

Dodávkové vozidlo
Do tejto kategórie zaradíme nákladné a dodávkové vozidlá s najvyššou celkovou hmotnosťou 3500 kg, ktoré sú konštrukčne určené na prepravu nákladu. Dodávkový automobil je automobil, pri ktorom kabína vodiča a priestor pre náklad tvoria jeden kompaktný konštrukčný celok, pričom priestor pre náklad je spravidla od priestoru pre posádku oddelený priehradkou. Osobitným druhom prevedenia nákladného automobilu je pick – up. Je to nákladný automobil s otvoreným nákladným priestorom (ložný priestor môže byť prikrytý plachtou, laminátovým alebo plechovým prekrytím) ohraničeným pevnými stenami s uzavretou kabínou pre obsluhu. Rozhodujúce je vždy označenie motorového vozidla v osvedčení o evidencii.

 

Nákladný automobil / Špeciálny automobil/ Ostatné vozidlá
Do tejto kategórie zaradíme nákladné, špeciálne a ostatné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg.

 

Nákladný automobil je vozidlo, ktoré je svojou konštrukciou určené hlavne na prepravu nákladov. Ďalej sem patria multikáry a špeciálne automobily, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením určené len na prepravu určitých nákladov (napr. chladiarenská skriňa).

 

Špeciálny automobil je vozidlo, ktoré je svojou konštrukciou a vybavením určené iba na vykonávanie určitých pracovných úkonov. Nie je určený na prepravu. Patria sem vozidlá ako polievací, zametací, požiarnický, dielenský, pojazdná dielňa, obytný s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 10 000 kg, laboratórny, umývací, na čistenie kanálov, pohrebný, policajný, zdravotnícky, rozhlasový, vyslobodzovací, autožeriav, autorýpadlo, automobil s vysokozdvižnou plošinou, výsuvným rebríkom, vodným delom, navijakom, hydraulickou rukou, zdvíhacím čelom, cisternový, fekálny, káblový, montážny, obojživelný, na prepravu betónu (domiešavač betónu), pre dopravu živých zvierat, pre odvoz pevného odpadu, pre odvoz popola, pre prepravu osobných automobilov, pre prepravu dlhého kmeňového dreva, pojazdná predajňa, knižnica, sťahovací, sypací, s čerpadlom na betón, televízny a pod.

 

Medzi ostatné automobily s evidenčným číslom zaradíme vozidlá, ktoré nie je možné zaradiť do inej kategórie automobilov.

 

Obytný automobil
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá s najvyššou celkovou hmotnosťou 10 000 kg, ktoré sú svojou konštrukciou určené len pre mobilné ubytovanie osôb. Obytný automobil s vyššou hmotnosťou patrí do kategórie špeciálny automobil.

 

Sanitný automobil
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ktoré sú prispôsobené k preprave chorých alebo zranených a ošetrujúceho personálu. U sanitných automobilov sa prirážka za riziko spojené s právom prednostnej jazdy uplatňuje v tom prípade, keď má toto vozidlo výstražné zvukové a svetelné zariadenie.

 

Požiarne vozidlo a automobily banskej a vodnej záchrannej služby
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ktoré sú trvalo vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany. U týchto automobilov sa prirážka za riziko spojené s právom prednostnej jazdy uplatňuje v tom prípade, keď má toto vozidlo výstražné zvukové a svetelné zariadenie.

 

Autobus a trolejbus určený na prevádzku v MHD
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá – autobusy a trolejbusy, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením určené na prepravu osôb a ich batožiny v rámci mestskej hromadnej dopravy, či už vnútromestskej alebo prímestskej, prípadne pre dopravu v rámci areálu. Táto trieda autobusov a trolejbusov má miesta pre ľudí na sedenie a státie a dovoľuje ich pohyb zodpovedajúci častým zastávkam. Na zelenej karte sú tieto typy vozidiel označené písmenom E.

 

Ostatné autobusy
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá - autobusy, ktoré sú určené pre dopravu osôb a ich batožiny s viac ako 9 miestami pre sediacich cestujúcich vrátane miesta vodiča. Patrí sem aj minibus, t. j. autobus pre dopravu osôb a ich batožiny, ktorý má najmenej 10 a najviac 16 miest na sedenie pre cestujúcich mimo miesta vodiča. Môže byť jednopodlažný alebo dvojpodlažný a môže tiež ťahať príves. Na zelenej karte sú tieto typy vozidiel označené písmenom E.

 

Pojazdný pracovný stroj s EČ
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá s prideleným evidenčným číslom, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením určené iba na vykonávanie určitých pracovných činností a majú vlastný zdroj pohonu. Sú určené aj na premávku na pozemných komunikáciách, ale spravidla nie na prepravu nákladu.
Patria sem: rýpadlo kolesové alebo pásové, lopatový nakladač, cestný valec, pôdna fréza, žeriav, zametací stroj, buldozér, grejder, hydraulický nakladač, vozidlo pre vodorovné značenie vozoviek, finišér (stroj na opravu vozoviek), univerzálny zemný stroj, vyprosťovací s navijakom, autožeriav, autobager, rolba na úpravu lyžiarskych tratí – Ratrac, rolba na upravu ladu a pod. Ďalej sem patria všetky samohybné poľnohospodárske stroje: zberová mláťačka (kombajn), zberová rezačka, žací riadkovač, zberač cukrovej repy a pod.

 

Pracovný stroj bez EČ alebo vysokozdvižný vozík
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením sú určené iba na vykonávanie určitých pracovných činností a majú vlastný zdroj pohonu.

Vysokozdvižný vozík – t. j. manipulačný vozík bez ohľadu na druh pohonu (benzín, nafta, plyn, elektro) slúžiaci k doprave vo vertikálnej a horizontálnej rovine (bez EČV).

 

Ťahač návesov
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ktoré sú konštruované a určené výhradne k ťahaniu návesu. Ďalej sem môžeme zaradiť aj ťahač prívesov (vozidlo konštruované výlučne k ťahaniu prívesov).

 

Náves
Do tejto kategórie zaradíme nemotorové prípojné vozidlá, ktoré sú konštruované pre spojenie s ťahačom návesov, ktorého podstatná časť jeho celkovej hmotnosti sa prenáša na ťahač návesov. Náprava návesu je umiestnená za ťažiskom vozidla vybaveného spájacím zariadením.

 

Poľnohospodársky alebo lesný traktor s EČ
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ktoré sú poľnohospodárske alebo lesné traktory a majú pridelené evidenčné číslo vozidla. Patria sem kolesový traktor s viac ako jednou nápravou a pásový traktor konštrukčne určený na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo na pohon určitého náradia, strojov alebo prípojných vozidiel určených na použitie v poľnohospodárskom, lesnom alebo inom hospodárstve; môže byť vyhotovený na prepravu nákladu a dopravnú a sprievodnú obsluhu.

 

Jednonápravový kultivačný traktor bez evidenčného čísla
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ako jednonápravový kultivačný traktor – t. j. "malá" poľnohospodárska mechanizácia, napr. typu: TERA, VARI, ROBI, UNI a pod., ktorá slúži aj k doprave s ľahkým jednonápravovým návesom.

 

Traktor bez evidenčného čísla
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ako traktor, ktorému sa neprideľuje evidenčné číslo – malotraktor dvojnápravový, traktor kultivačný, na náradie (nosič náradia), špeciálny lesnícky kolesový traktor (LKT) a pod.

 

Vozidlo s EČ používané na prevoz včelstiev
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ktoré sú používané výlučne na prevoz včelstiev a majú pridelené evidenčné číslo vozidla.


Prípojné vozidlo
Do tejto kategórie zaradíme nemotorové cestné vozidlá, ktoré nemajú vlastný zdroj pohonu a sú určené na ťahanie motorovým vozidlom. Patria sem všetky prívesy za osobné automobily, autobusy, traktory, ťahače aj motocykle vo všetkých prevedeniach, t. j. valníkové, sklápačkové, skriňové a špeciálne (napr. obytné – maringotky, príves na dopravu lodí, karavany, požiarne, chladiarenské, pojazdné predajne, sťahovacie, cisternové, fekálne, podvozky s kompresorom alebo dieselagregátom, káblové, podvalníky, prepravníky vozidiel a strojov, prepravníky dreva, prepravníky živých zvierat a pod.). Nepatria sem prípojné vozidlá, ktoré majú povahu nesených poľnohospodárskych mechanizačných prostriedkov napr. pluhy, brány, stroje na siatie, rozmetadlá, lisy na slamu, samozberacie vozy na slamu, kŕmne a miešacie vozy a pod., ktorých poistenie je zahrnuté v poistení ťažného vozidla. V prípade škody spôsobenej týmto vozidlom bude taká škoda uhradená len vtedy, pokiaľ toto vozidlo tvorilo s ťažným vozidlom jazdnú súpravu. Náves s pomocným predným kolovým podvozkom sa považuje za príves.

 

Elektromobil
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá do 3 500 kg, ktoré sú určené prevažne na prepravu osôb a používajú na svoj pohon elektrickú energiu. Ako zdroj energie používa obvykle akumulátor, ktorý musí byť pred jazdou nabitý z externého zdroja.

 

Motorový ručný vozík bez evidenčného čísla
Do tejto kategórie zaradíme vozidlá, ako je motorový ručný vozík – t. j. manipulačný vozík bez ohľadu na druh pohonu, slúžiaci k doprave v horizontálnej rovine.