Účel použitia vozidla

 

Vyberáte si účel použitia vozidla podľa nasledovného zoznamu:

 

Bežné použitie - vozidlo sa používa na bežnú prepravu osôb alebo nákladu a zároveň sa nepoužíva na ktorýkoľvek z nižšie uvedených účelov.

 

Autoškola - patria sem vozidlá určené na výcvik vodičov so špeciálne upraveným riadením. Takéto vozidlá musia mať svetelné označenie „Autoškola“ ako aj zapísanú úpravu riadenia v Osvedčení o evidencii.

 

Autopožičovňa - patria sem vozidlá určené k požičiavaniu. Držiteľom týchto vozidiel je spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je požičiavanie vozidiel.

Za požičané MV sa nepovažuje vozidlo, ktoré je predmetom prenájmu formou leasingu alebo zmluvy medzi PO alebo FO, ktorých predmetom podnikania nie je požičiavanie MV.

 

Taxislužba - vykonáva poskytnutie služieb na prepravu osôb ako nepravidelná, pohotová individuálna preprava cestujúcich do dohodnutej cieľovej (výstupnej) zastávky. Vozidlá taxislužby bývajú vybavené svetelným označením „TAXI“ ako aj taxametrom vo vnútornom priestore vozidla.

 

Vozidlo s právom prednostnej jazdy - sú vozidlá, ktoré pri plnení zvláštnych úloh používajú typické zvukové znamenia doplnené zvláštnym výstražným modrým, prípadne červeným svetlom. Patria sem: vozidlá ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, civilnej ochrany obyvateľstva, Slovenskej informačnej služby, obecnej polície, atď.

 

Preprava nebezpečného nákladu - je preprava takého nákladu, ktorý svojím charakterom môže ovplyvniť bezpečnosť, alebo majetok ľudí (napr. preprava chemikálií, palív, a iné). Vozidlá prepravujúce nebezpečný náklad sú označené značkou „ADR“ a táto informácia je tiež zapísaná v Osvedčení o evidencii. Ide o vozidlá prepravujúce nebezpečné veci, ktoré sú pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva alebo pre zložky životného prostredia a možno ich prepravovať iba za mimoriadnych podmienok.

 

Nebezpečnými vecami sú výbušné látky a predmety plnené príslušnými látkami, zapaľovacie a ohňostrojné telesá a pod., stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustné plyny, horľavé kvapaliny, horľavé tuhé látky, samozápalné látky; látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny, organické peroxidy, jedovaté látky, rádioaktívne látky, žieraviny.

 

Náležitosti prepravy takýchto látok určujú všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Historické vozidlo s EČ - vozidlo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, uchované a udržiavané v historicky správnom stave, ktoré je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby z dôvodov historických alebo technických, ktoré nie je určené na každodenné používanie a má vystavený preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA).

 

Historické vozidlo so zvláštnym EČ (obsahuje písmeno H) - vozidlo spĺňajúce podmienky stanovené podľa § 48 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z..

 

Prepravca - vozidlo prevádzkované za účelom medzištátnej prepravy tovaru (medzinárodná špedícia tovaru).