Spoluúčasť

 

Vyberáte si typ spoluúčasti.

 

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na výške škody v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky náhrady škody, na ktorú vznikne poistenému nárok pri poistnej udalosti. Do výšky minimálnej hranice dojednanej spoluúčasti poisťovateľ neposkytne plnenie. Spoluúčasť sa stanovuje stanoviť pevnou sumou, percentom, prípadne ich kombináciou.

 

Spoluúčasť 5% min. 165 Eur znamená, že za každú poistnú udalosť poisťovňa uhradí 95% z celkovej škody a 5-timi percentami sa na škode podieľa poistený. Minimálna suma, akou sa na škode podieľa poistený je však 165 Eur.