Poistné riziká

 

Poistenie liečebných nákladov
Základným rizikom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré je obdobou zdravotného poistenia. Poistenie liečebných nákladov vám umožní úhradu nákladov spojených s liekmi, ošetrením, hospitalizáciou v nemocnici, transportom a inými úkonmi, ktoré súvisia s vašou chorobou alebo zranením. Bez liečebných nákladov sa nedá uzatvoriť žiadne cestovné poistenie.

 

Úrazové poistenie
Úrazové poistenie slúži ako finančná náhrada za škody, ktoré môžete utrpieť pri zranení, alebo úmrtí úrazom. Toto postenie nie je ekvivalentom pre poistenie liečebných nákladov. Neslúži na krytie nákladov spojených s ošetrením zranení, ale predstavuje “odškodné“ za zdravotnú ujmu, ktorú ste utrpeli.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu slúži v prípade akejkoľvek škody, ktorú spôsobíte druhým osobám na zdraví, alebo majetku. Finančnú náhradu, ktorú si od vás druhá strana vysúdi preplatí poisťovňa až do výšky poistných limitov. Takéto riziko vám v zahraničí hrozí kedykoľvek, zvlášť však v prípade vykonávania rôznych druhov športov, najčastejšie lyžovania a snowboardingu na verejných zjazdovkách.

Poistenie batožiny
Poistenie batožiny vám nahradí straty za veci, ktoré vám počas cesty do zahraničia ukradli, poškodili, alebo zničili. Obvyklou podmienkou býva, že poistenie batožiny môžete využiť len v prípadoch, keď príde k tzv. prekonaniu prekážky. Je nevyhnutné, aby v takýchto prípadoch prišlo k spísaniu zápisu o odcudzení veci miestnou políciou.


Asistenčná služba
Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Ide o obchodného partnera poisťovne, ktorý má celosvetovú pôsobnosť. To znamená, že ak sa vám v zahraničí niečo stane, príp. potrebujete poradiť, asistenčná služba je vám k dispozícií. So zamestnancami asistenčnej služby sa zvyčajne dohovoríte po slovensky a sú k dispozícii celých 24 hodín.