Bezškodový priebeh

 

Zadávate skutočný bezškodový priebeh  - dobu, počas ktorej vozidlo / vozidlá držiteľa, ktorého vozidlo chcete poistiť, nespôsobili inému akúkoľvek škodovú udalosť, z ktorej by vznikol nárok na poistné plnenie.

 

Pravdivosť tohto údaja je možné overiť v centrálnom registri škôd, ktorý je pod správou Slovenskej kancelárie poisťovateľov. V prípade škodovej udalosti a nepravdivosti tohto údaju, má poisťovňa právo krátiť poistné plnenie.