PZP Online - postup pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia cez internet

 

Pre kalkuláciu poistného budete potrebovať informácie z:

  • Osvedčenia o evidencii vozidla - Technický preukaz
  • Dokladu totožnosti - Občiansky preukaz

Poznámka: Ak máte momentálne uzatvorené PZP, je dôležité súčasné zákonné poistenie vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročím zmluvy PZP. Viac informácií  v sekcii ZRUSIŤ PZP.

 

Výber najvhodnejšieho povinného zmluvného poistenia na GAMP.SK sa skladá z piatich nasledujúcich krokov:

 

1. Vstupné údaje pre výpočet a porovnanie cien PZP

Na úvodnej stránke pomocou vyššie uvedených dokladov vyplníte základné údaje v jednotlivých formulároch, ktoré sú potrebné na porovnanie sadzieb poistného - základné údaje o poisťovanom vozidle, o držiteľovi, o plánovanom poistení a údaje pre získanie maximálnych zliav. Podrobnosti o jednotlivých vyplňovaných položkách nájdete vo vysvetlivkách - otázniky. Po zadaní údajov stlačte tlačidlo „Ďalej>>”. V ďalšom kroku sa zobrazí porovnanie sadzieb PZP všetkých poisťovní.

 

2. Výber najlepšieho PZP poistenia

Na základe zobrazených informácií - splátky poistného, výšky poistného krytia, rozsahu asistenčných služieb, benefitov - hviezd, detailov produktu, názorov na daný produkt a osobných skúseností a sympatií, si vyberáte povinné zmluvné poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Ďalej si máte možnosť zvoliť spôsob uzatvorenia zmluvy - ONLINE, návrh zmluvy zaslaný POŠTOU a uzatvorenie zmluvy OSOBNE alebo TELEFONICKY.  Taktiež si môžete zvoliť periodicitu platenia poistného - splátka poistného ročne, polročne, štvrťročne.

 

3. Doplnenie údajov

V tomto kroku je potrebné pravdivo a úplne vypísať všetky údaje o držiteľovi / poistníkovi / vlastníkovi poisťovaného vozidla z ich dokladu totožnosti a údaje o poisťovanom vozidle z TECHNICKÉHO PREUKAZU. Tieto údaje sú potrebné na skompletizovanie návrhu poistnej zmluvy. V prípade, keď korešpondenčná adresa nie je zhodná s adresou trvalého bydliska / sídla firmy, je potrebné zaškrtnúť, že máte záujem o vyplnenie korešpondenčnej adresy . V prípade, že vám odporučil stránku poradca, uveďte jeho číslo. Podrobnosti o jednotlivých vyplňovaných položkách nájdete vo vysvetlivkách. Po zadaní údajov a ich kontrole stlačte tlačidlo „Ďalej>>”. V ďalšom kroku sa zobrazí návrh poistnej zmluvy na základe Vami zadaných údajov.

 

V prípade záujmu o uzatvorenie povinného zmluvného poistenia osobne alebo telefonicky zadávate vaše kontaktné údaje a náš pracovník vás bude bezodkladne kontaktovať, aby s Vami dohodol ďalší postup uzatvorenia poistnej zmluvy.

 

4. Poistná zmluva a podmienky

Na základe vami zadaných údajov sa zobrazí návrh poistnej zmluvy PZP spolu s jej všetkými prílohami (Všeobecné poistné podmienky - VPP, Zmluvné dojednania - ZD, Rozsah asistenčných služieb, Informácia pre spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku, Záznam o dopravnej nehode,...) na odsúhlasenie. Navyše sa oboznámite s obchodnými podmienkami portálu GAMP.SK a s dokumentom Informácia sprostredkovateľa. Po ich dôkladnom prečítaní a akceptovaní označte súhlas s ich znením a stačte tlačidlo " Potvrď>>" na dokončenie procesu uzatvárania zmluvy. V poslednom kroku budete môcť zaplatiť poistné a vytlačiť si všetky dokumenty prislúchajúce k poistnej zmluve.

 

5. Potvrdenie o uzavretí zmluvy

V poslednom kroku sa vytvorí návrh poistnej zmluvy, ktorý vám je automaticky zaslaný spolu s kompletnou zmluvnou dokumentáciou (návrh poistnej zmluvy, príslušné VPP a ZD, biela karta, rozsah asistenčných služieb, Informácia pre spotrebiteľa,...) a detailom úhrady na vami zadaný e-mail. Tieto dokumenty si taktiež môžete všetky  vytlačiť a zrealizovať platbu na základe detailu úhrady cez internetbanking alebo e-pay. Návrh poistnej zmluvy je akceptovaný poisťovňou po pripísaní poistného na jej účet. Poistná zmluva povinného zmluvného poistenia nadobúda platnosť až zaplatením poistného najneskôr do dátumu, ktorý je zobrazený pri splatnosti poistného.

 

Aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám, odporúčame uskutočniť platbu čo najskôr. V prípade nezaplatenia poistného, respektíve jeho prvej splátky, zmluva nevznikne a vy nebudete v danom poistnom období krytý, z čoho hrozí príslušná sankcia. Po zaplatení poistného v stanovenej lehote, Vám poisťovňa zašle poistku spolu s bielou a zelenou kartou pre celé poistné obdobie na Vami zadanú adresu.


   PZP - Allianz    PZP - AXA pojišťovna    PZP - ČSOB Poisťovňa    PZP - Groupama poisťovňa    PZP - KOMUNÁLNA poisťovňa    PZP - KOOPERATIVA poisťovňa    PZP - Union poisťovňa    PZP - UNIQA poisťovňa    PZP - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.