Havarijné poistenie online - Postup pri porovnávaní a uzatváraní poistenia cez internet

 

Pre kalkuláciu poistného budete potrebovať informácie z:

  • Osvedčenia o evidencii vozidla - Technický preukaz
  • Dokladu totožnosti - Občiansky preukaz
  • Cenníkov predajcov automobilov, faktúry alebo kúpnej zmluvy

Poznámka: Ak máte momentálne uzatvorené Havarijné poistenie a plánujete ho zmeniť, je potrebné vaše súčasné havarijné poistenie vypovedať najneskôr 6 týždňov pred výročím zmluvy. Viac informácií v sekcii ZRUSIŤ HAVARIJNÉ POISTENIE.

 

Výber najlepšieho a najlacnejšieho havarijného poistenia na GAMP.SK sa skladá z piatich nasledujúcich krokov:

 

1. Vstupné údaje pre výpočet a porovnanie cien Havarijného poistenia


Na úvodnej stránke pomocou vyššie uvedených dokladov vyplníte základné údaje v jednotlivých formulároch, ktoré sú potrebné na výpočet a porovnanie sadzieb poistného - základné údaje o poisťovanom vozidle, jeho zabezpečení, o držiteľovi, o plánovanom poistení a údaje pre získanie maximálnych zliav. Podrobnosti o jednotlivých vyplňovaných položkách nájdete vo vysvetlivkách - otázniky. Po zadaní údajov stlačte tlačidlo „Ďalej>>”. V ďalšom kroku sa zobrazí porovnanie cien Havarijného poistenia všetkých poisťovní.

 

2. Výber najlepšieho Havarijného poistenia


Na základe zobrazených informácií - splátky poistného, rozsahu poistného krytia, predpísaného zabezpečenia pre prípad krádeže - výkričník, benefitov - hviezda, detailov produktu, výluk z poistného krytia, rozsahu asistenčných služieb, názorov na daný produkt, osobných skúseností a sympatií, si vyberáte Havarijné poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Taktiež si môžete zvoliť periodicitu platenia poistného - splátka poistného ročne, polročne, štvrťročne.

 

3. Doplnenie údajov


V tomto kroku je potrebné pravdivo a úplne vypísať všetky údaje o držiteľovi / poistníkovi / vlastníkovi poisťovaného vozidla z ich dokladu totožnosti a údaje o poisťovanom vozidle z technického preukazu. Tieto údaje sú potrebné na skompletizovanie návrhu poistnej zmluvy. V prípade, keď korešpondenčná adresa nie je zhodná s adresou trvalého bydliska / sídla firmy, je potrebné zaškrtnúť, že máte záujem o vyplnenie korešpondenčnej adresy. V prípade, že vám odporučil stránku poradca, uveďte jeho číslo. Podrobnosti o jednotlivých vyplňovaných položkách nájdete vo vysvetlivkách - otáznik. Po zadaní údajov a ich kontrole stlačte tlačidlo „Ďalej>>”. V ďalšom kroku sa zobrazí ponuka havarijného poistenia na základe vami zadaných údajov.
 

4. Ponuka havarijného poistenia a podmienky


Na základe vami zadaných údajov sa zobrazí ponuka havarijného poistenia s úplnými údajmi pre vypracovanie poistnej zmluvy na odsúhlasenie spolu s jej všetkými prílohami (Všeobecné poistné podmienky, Zmluvné dojednania, Rozsah asistenčných služieb, Informácia pre spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku,...) na odsúhlasenie. Po ich dôkladnom prečítaní a kontrole ich správnosti označte súhlas s ich znením a kliknite na tlačidlo "Potvrď >>" pre potvrdenie záujmu s nami predloženou ponukou. Následne sa vám ponuka odošle na vami zadaný e-mail spolu s inštrukciami ďalšieho postupu.

 

Kontrola poistnej sumy a výbavy vozidla

 

Po zaregistrovaní Ponuky havarijného poistenia spravíme ocenenie poisťovaného vozidla v programoch používaných jednotlivými poisťovňami, aby sme skontrolovali vami zadanú cenu vozidla, na základe údajov o vozidle, ktoré ste uviedli. Následne sa s vami skontaktujeme a odkumunikujeme finálnu cenu poistenia, vypočítanú na základe správnej ceny vozidla (ktorá môže byť o čosi nižšia, ale aj vyššia), aby nedošlo k podpoisteniu alebo nadpoisteniu vozidla.

 

Obhliadka vozidla a fotodokumentácia

 

Posledným krokom pre prijatie do poistenia je obhliadka a fotodokumentácia vozidla, aby poisťovňa mala dôkaz o tom, že vozidlo je nepoškodené. Po odsúhlasení ceny poistenia dohodneme s vami termín a miesto obhliadky pre vyhotovenie fotodokumentácie poisťovaného vozidla pred vstupom do poistenia.


   Havarijné poistenie - AXA pojišťovna    Havarijné poistenie - Colonnade    Havarijné poistenie - ČSOB Poisťovňa    Havarijné poistenie - Generali    Havarijné poistenie - Groupama poisťovňa    Havarijné poistenie - KOMUNÁLNA poisťovňa    Havarijné poistenie - KOOPERATIVA poisťovňa    Havarijné poistenie - Union poisťovňa    Havarijné poistenie - UNIQA poisťovňa    Havarijné poistenie - Wüstenrot poisťovňa© 2010-2017 Umbrella Group s.r.o., Všetky práva vyhradené.